Το εξάγωνο στη βυζαντινή αρχιτεκτονική

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Hexagon in byzantine architecture
Το εξάγωνο στη βυζαντινή αρχιτεκτονική

Ακριβοπούλου, Σοφία

The hexagon in monumental architecture is applied on central plan buildings already from Antiquity and it has always been related to the cirlce, which is the predominant figure. It appears in a clear, autonomous form in the Imperial era in buildings and interior places. In christian architecture it has been widely applied not only in big buildings but in smaller, functional constructions of religious character(baptismal fonts, pulpits, ciboria, phialae). The historical and geographical expansion of the hexagon is characterised more by concentrations and similar examples rather than interspersed and isolated ones: early christian baptismal fonts in Istria-Dalmatia, Rome and North Africa, early christian pulpits in Dalmatia and Palestine, late antiquity buildings in Rome, Thessaloniki and Constantinople, mid-byzantine buildings in Dalmatia, Georgia, Armenia and Transylvania, semi-hegagonal apses in churces of the Helladic school, "hexagonal" domed churches near Preslava. A unique case of the application of the hexagon is the structure of Agia Sophia in Constantinople. Christian hexagons have, as the rest of the central planned of their era, strong symbolisms, mainly religious ones: the most important are the connection of death with christening and the strengthening of the orthodox, triadic doctrine in areas that were plagued by religious sects(Istria-Dalmatia, Northern Africa)
Το εξάγωνο στην μνημειακή αρχιτεκτονική εφαρμόζεται στα περίκεντρα κτίρια ήδη από την αρχαιότητα, σε σύνθεση πάντα με τον κύκλο που είναι το κυρίαρχο σχήμα. Με καθαρή, αυτόνομη μορφή εμφανίζεται την εποχή της Αυτοκρατορίας σε κτίρια κι εσωτερικούς χώρους. Στη χριστιανική αρχιτεκτονική εφαρμόστηκε ευρύτατα όχι μόνο σε μεγάλα κτίρια αλλά και σε μικρότερες, λειτουργικές κατασκευές, θρησκευτικού χαρακτήρα(κολυμβήθρες, άμβωνες, κιβώρια, φιάλες). Η ιστορική και γεωγραφική εξάπλωση του εξαγώνου χαρακτηρίζεται περισσότερο από συγκεντρώσεις ομοειδών παρά από διάσπαρτα και μεμονωμένα παραδείγματα : παλαιοχριστιανικές κολυμβήθρες σε Ιστρία-Δαλματία, Ρώμη και Βόρειο Αφρική, παλαιοχριστιανικοί άμβωνες σε Δαλματία και Παλαιστίνη, κτίρια της όψιμης αρχαιότητας σε Ρώμη, Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, μεσοβυζαντινά κτίρια σε Δαλαμτία, Γεωργία, Αρμενία, κατά προέκταση και Τρανσυλβανία, ημιεξαγωνικές αψίδες σε ναούς της ελλαδικής σχολής, "εξαγωνικοί" τρουλαίοι ναοί κοντά στην Πρεσλάβα. Μοναδική περίπτωση εφαρμογής του εξαγώνου είναι η σύνθεση της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Η ειδική συμβολική αξία του σχήματος εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο συμβολισμών των περίκεντρων κτιρίων από τη στιγμή της εμφάνισής τους μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Τα χριστιανικά εξάγωνα φέρουν, όπως και τα υπόλοιπα περίκεντρα της εποχής τους, έντονους συμβολισμούς, κυρίως θρησκευτικούς : οι βασικότεροι είναι η σύνδεση του θανάτου με τη βάπτιση και η ισχυροποίηση του ορθόδοξου τριαδικού δόγματος σε περιοχές που μαστίζονταν από αιρέσεις(ΙΣτρία-Δαλματία, Βόρεια Αφρική)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Architecture, Early Christian
Ταφικά κτίρια, μαυσωλεία, μαρτύρια
Hexagonal-six lobed buildings
Αρχιτεκτονική, Βυζαντινή
Architecture, Byzantine
Concentric buildings
Hexagonal,six lobed fonts
Αρχιτεκτονική, Παλαιοχριστιανική
Περίκεντρα κτίρια
Εξάκογχα, εξάβολα κτίρια
Mausolea, Martyria
Συμβολισμοί, Χριστόγραμμα, αρειανισμός
Symbolism, ChiRo, Areianism
Εξάλογχες,εξάβολες κολυμβήθρες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)