Συμβολή στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της έννοιας "Felicitas" στη Ρώμη των αυτοκρατορικών χρόνων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2004 (EN)
Contribution to the political and social history of the notion "Felicitas" during the 1st and the 2nd centuries a.C. in Rome
Συμβολή στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της έννοιας "Felicitas" στη Ρώμη των αυτοκρατορικών χρόνων

Ζάννη, Δούκαινα

Αντικείμενο της εργασίας είναι η έννοια της Felicitas Temporum την εποχή της ηγεμονίας. Στόχος της εργασίας ήταν να εντοπισθούν οι παραστάσεις της Felicitas με πολιτικό περιεχόμενο, οι οποίες προβάλλονται στους φορείς της αυτοκρατορικής ιδεολογίας και στα επίσημα έγγραφα, όσο και εκείνες κοινωνικού-πολιτικού περιεχομένου, που προκύπτουν από τα λογοτεχνικά και ιστορικά έργα της εποχής. Στην εργασία εξετάζεται και η κριτική που ασκήθηκς στην αυτοκρατορική ιδεολογία και παραστάσεις της Felicitas αντίθετες με τις πρώτες, οι οποίες εκφράζουν τις κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις για το περιεχόμενο της, όπως αυτές καταγράφηκαν από τους συγγραφείς της εποχής
The thesis deals with the notion of Felicitas Temporum during yhe 1st and 2nd centuries a.C. in Rome. The political meaning of it comes out of the coins and the inscriptions the emperor used as the carriers of his propaganda. Its social-political meaning comes out of the litterary and historical works of the period. The ideas with which the opposition against the emperor are connected, allow the interpretation of Felicitas Temporum as a social and political notion the way it was conceived by the latin writers of the period, who doubted the truth of Felicitas Temporum as presented through imperial propaganda

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ασφάλεια
Aeternitas
Προπαγάνδα, Ρωμαϊκή
Ελευθερία
Providentia
Pax-Securitas
Propaganda, Roman
Φύση
Ειρήνη
Libertas Senatus
Αιωνιότητες
Otium
Felicitas
Πρόνοια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)