Ευφυές όριο: κριτήρια της μεταβλητότητας του φλοιού των κτιρίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2004 (EN)
Limit of intelligence: criteria of variability of building skins
Ευφυές όριο: κριτήρια της μεταβλητότητας του φλοιού των κτιρίων

Ζερεφός, Στυλιανός Χ.

Building "Intelligence" has been studied from the architects point of vire. An attempt was made to create a list of criteria on the characteristics of intelligence in buildings, criteria which have been put in hierarchy by a large group of architects. Answers of that group have been statistically tested and ranked. based on these characteristics different types of glasses envelopes have been studied, aiming at proposing a new envelope which has"dynamic intelligence". Dynamic intelligence differentiates from "static" intelligence, which is the intelligence embeded in the original construction and design of the building. The "total" intelligence as the sum of dynamic and static components, was targeted and studied in the present thesis. It was shown that double skin envelopes fulfill most of the criteria set by the architectural community. Dynamic intelligence characteristics of double skins include thermostatic, atmospheric and hydrospheric controls, lighting and security. A new building envelope element is proposed, which proved to be suitable particularly for the mediterranean environmental conditions from theoretical calculations, comparing the proposed envelope with conventional ones, it appears that, by design the proposed envelope surpasses the others both in energy consumption and in the available light in the building. Finally, economotechnical calculations were performed that show that the depreciation of the initial cost can be achieved
Η κτιριακή ευφυϊα από την πλευρά του αρχιτέκτονα είναι το αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Εγινε προσπάθεια δημιουργίας κριτηρίων που χαρακτηρίζουν την ευφυϊα των κτηρίων τα οποία ιεραρχήθηκαν από μια σημαντική ομάδα αρχιτεκτόνων. Από τις απαντήσεις αυτής της ομάδας, έγινε στατιστική κατάταξη των κριτηρίων. Στη συνέχεια μελετήθηκαν διάφοροι τύποι κτιριακών φλοιών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, με σκοπό να προταθεί ένας νέος τύπος φλοιού, ο οποίος να διαθέτει δυναμική ευφυϊα. Στη διατριβή μελετήθηκε όχι μόνο η ολική ευφυϊα αλλά και οι επιμέρους συνιστώσες της, η δυναμική και η στατιστική, από τις οποίες η τελευταία αποτελεί την εγγενή ευφυϊα κατλα το σχεδιασμό και την κατασκευή του κτηρίου. Στη διατριβή αποδείχθηκε ότι οι διπλοί κτιριακοί φλοιοί με χαρακτηριστικά δυναμικής ευφυϊας ικανοποιούν σχεδόν όλα τα κριτήρια με την ιεράρχηση της αχιτεκτονικής κοινότητας. Τα χαρακτηριστικά της δυναμικής ευφυϊας περιλαμβάνουν ελέγχους περιβαλλοντικούς, θερμικούς φωτισμού και ασφάλειας. Στη διατριβή προτάθηκε στοιχείο διπλού φλοιού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τις μεσογειακές περιβαλλοντικές συνθήκες. Θεωρητικοί υπολογισμοί έδειξαν ότι ο προταθείς φλοιός υπερτερεί των συμβατικών μονών και διπλών φλοιών τόσο στην ενεργειακή κατανάλωση όσο και στον εντός του κτιρίου φωτισμού. Τέλος, πραγματοποιήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη η οποία έδειξε ότι η απόσβεση του αρχικού κόστους μπορεί να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Buildings, Environmental engineering
Δομικά υλικά
Κτίρια, Περιβαλλοντική μηχανική
Intelligent skin
Building materials
Κτιριακή ευφυϊα
Υάλινοι φλοιοί
Building skin
Building intelligence
Κτιριακός φλοιός
Ευφυής φλοιός
Glass skins

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)