Μελέτη θνησιμότητας στο Δήμο Γαλλικού του Νομού Κιλκίς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
A mortality study in municipality of Gallikos of the prefecture of Kilkis
Μελέτη θνησιμότητας στο Δήμο Γαλλικού του Νομού Κιλκίς

Χατζητρύφωνος, Ελισσάβετ Γεωργίου

Objective: We sought to examine the mortality indices in the municipality of Gallikos during the period of 2001-2006. We also studied the quality of the death certificates that were included in this study.Methods: The assessment of the mortality was based on the records of the registry office of the municipality of Gallikos, while the estimations of the referring population were based on the national census of 2001. The selection and the coding of the underlying cause of death, was according the ninth revision of the International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD-9).Results: During the period of 2001-2006 408 deaths were recorded. The crude mortality rate of the whole period of the six years studied was 9,58‰. The age-sex and cause specific mortality rates for the six years period, the respective in comparison to Greece standard mortality ratios (SMR) and also the respective confidence intervals were calculated. For men of all ages the mortality from unclarified causes of death (category 46 in ICD-9) was found to be greater than the respective for Greece. For women of all ages the SMRs found to be statistically significant higher than 100% for malignant neoplasms and mental disorders.Mortality was found to be in lower levels in comparison to Greece from accidents and adverse effects in men of all ages. In women of all ages mortality was found to be lower for diseases of the respiratory system. Those findings were statistically significant.Mortality indices were found to be statistically significant higher or lower in comparison to the respective for Greece in men or women for various causes of deaths and various age groups.As far as the registration of the demographic data on the death certificate is concerned the entries for occupation and education level were of very low quality or non-existent. In 30,4% of death certificates the registered cause of death was found to be ambiguous, with accumulation of these cases in the older ages of death. Finally 10,3% of the total of the cases was classified under the category 46 of ICD-9 (Signs, symptoms and other ill-defined conditions).Conclusions: The mortality studies serve to the assessment of the health level of a population and the health policy planning. In case of a small area or small population studies because of the small numbers of deaths the prolonged mortality observation of broader disease categories is indicated. Otherwise the mortality estimations will be vulnerable to errors or inaccuracy of the diagnosis or selection of the underlying cause of death or of the coding process.
Σκοπός: Ο υπολογισμός των δεικτών θνησιμότητας στο Δήμο Γαλλικού κατά τα έτη 2001-2006, όπως και η μελέτη της ποιότητας των πιστοποιητικών θανάτου τα οποία συμπεριελήφθησαν στην έρευνα. Μέθοδος: Η εκτίμηση της θνησιμότητας βασίστηκε στα αρχεία του ληξιαρχείου του Δήμου Γαλλικού, ενώ οι εκτιμήσεις του πληθυσμού αναφοράς βασίστηκαν στην εθνική απογραφή του 2001. Η επιλογή και κωδικοποίηση της υποκείμενης αιτίας θανάτου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της ενάτης αναθεώρησης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων, Κακώσεων και Αιτιών Θανάτου (ICD-9).Αποτελέσματα: Κατά τα έτη 2001-2006 καταγράφησαν 408 θάνατοι. Ο αδρός δείκτης θνησιμότητας στο Δήμο Γαλλικού για την εξεταζόμενη εξαετία ανέρχεται σε 9,58‰.Υπολογίστηκαν για το διάστημα 2001-2006 οι ειδικοί κατά φύλο, ηλικία και αιτία δείκτες θνησιμότητας, τα αντίστοιχα σε σχέση με το σύνολο της Ελλάδος προτυποποιημένα πηλίκα θνησιμότητας (SMR – standardized mortality ratio) και τα αντίστοιχα όρια εμπιστοσύνης των τελευταίων.Για το σύνολο των ανδρών βρέθηκε στατιστικώς σημαντικά αυξημένη η θνησιμότητα από την ομάδα των αδιευκρίνιστων αιτίων (κατηγορία 46 κατά ICD-9), ενώ για το σύνολο των γυναικών του Δήμου Γαλλικού διαπιστώθηκαν στατιστικώς σημαντικά αυξημένα προτυποποιημένα πηλίκα θνησιμότητας για τα κακοήθη νεοπλάσματα και τις ψυχικές διαταραχές.Στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερη θνησιμότητα βρέθηκε για το σύνολο των ανδρών από ατυχήματα και παρενέργειες, ενώ για το σύνολο των γυναικών αντίστοιχα από νοσήματα του αναπνευστικού.Στατιστικώς σημαντικά αυξημένη ή ελαττωμένη θνησιμότητα σε σχέση με το σύνολο της Ελλάδος διαπιστώθηκε επίσης για διάφορες περιπτώσεις αιτιών θανάτου μεμονωμένων ή κατά κατηγορίες του ICD-9 κατά τη μελέτη των δύο φύλων κατά ηλικιακές ομάδες. Σχετικά με την ποιότητα των πιστοποιητικών θανάτου διαπιστώθηκε ότι τα δημογραφικά στοιχεία καταγράφονται ανελλιπώς επί των πιστοποιητικών, πλην όμως του επαγγέλματος και του επιπέδου εκπαίδευσης, για τα οποία οι καταγραφές είναι αντίστοιχα κακής ποιότητας ή ανύπαρκτες. Ως προς την ουσία της ιατρικής πιστοποίησης αναφέρεται ασάφεια ως προς την αναγραφόμενη αιτία θανάτου στο 30,4% των πιστοποιητικών, με συνάθροιση της πλειοψηφίας των περιπτώσεων στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το 10,3% επί του συνόλου των περιστατικών θανάτου εντάχθηκε στην κατηγορία των αδιευκρίνιστων αιτιών θανάτου (κατηγορία 46 κατά ICD-9).Συμπέρασμα: Οι έρευνες θνησιμότητας είναι χρήσιμες για την εκτίμηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού και το σχεδιασμό υγείας. Σε περίπτωση μελέτης μικρών γεωγραφικών περιοχών ή μικρών πληθυσμών λόγω του μικρού αριθμού θανάτων μεγαλύτερη αξία έχει η παρακολούθηση της θνησιμότητας διαχρονικά και κυρίως για μεγαλύτερες ομάδες αιτίων, καθώς διαφορετικά οι εκτιμήσεις επηρεάζονται από λάθη ή έλλειψη ακρίβειας στη διάγνωση ή την επιλογή της υποκείμενης αιτίας θανάτου ή στη διαδικασία κωδικοποίησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ελλάδα
Mortality indices
Ill-defined cause of death
Greece
Kilkis
Ασαφώς οριζόμενες αιτίες θανάτου
Μικρή γεωγραφική περιοχή
Death certificate
Small area study
Θνησιμότητα
Κιλκίς
Δείκτες θνησιμότητας
Πιστοποιητικά θανάτου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.