Αξιολόγηση του μαστού του ορεινού προβάτου με βάση μετρήσεις και εκτιμήσεις μορφολογικών του χαρακτηριστικών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Under evaluation of orino ewes according measurements and estimation of udder traits
Αξιολόγηση του μαστού του ορεινού προβάτου με βάση μετρήσεις και εκτιμήσεις μορφολογικών του χαρακτηριστικών

Ραπτόπουλος, Δημήτριος Βασιλείου

Την τελευταία δεκαετία γίνονται σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής των προβατίνων. Η παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας γάλακτος με χαμηλό μικροβιακό φορτίο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ, κάνει επιτακτική την ανάγκη χρησιμοποίησης των αμελκτικών μηχανών από τους προβατοτρόφους. Η μορφολογία του μαστού είναι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες που καθορίζουν την προσαρμογή στην μηχανική άμελξη των γαλακτοπαραγωγών προβάτων. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών του μαστού των προβάτων της Ορεινής φυλής ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ο μαστός των συγκεκριμένων προβάτων ανταποκρίνεται κατά την εφαρμογή της μηχανικής άμελξης. Η αξιολόγηση του μαστού έγινε με χρήση δυο μεθόδων: την εκτίμηση γραμμικών μορφολογικών χαρακτηριστικών του μαστού (de la Fuente et al., 1996) και με τη μέτρηση μορφολογικών χαρακτηριστικών του μαστού (Labussière et al., 1981). Οι εκτιμήσεις και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από δυο εκτιμητές.Το πείραμα διεξήχθη στο Πρότυπο Κτηνοτροφικό Κέντρο Βλάστης και χρησιμοποιήθηκαν 48 προβατίνες. Εκτός από την αξιολόγηση του μαστού έγινε έλεγχος της γαλακτοπαραγωγής και της σύστασης του γάλακτος. Μελετήθηκε η επίδραση του σταδίου της γαλακτικής περιόδου, της πολυδυμίας και του αριθμού των γαλακτικών περιόδων στη μορφολογία του μαστού.Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για τα γραμμικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του μαστού έδωσαν τιμές 5,38 για το βάθος μαστού, 4,08 για την πρόσφυση μαστού, 4,31 για το σχήμα μαστού, 4,60 για τη θέση θηλών και 4,20 για το μέγεθος θηλών. Οι μετρήσεις των μορφολογικών χαρακτηριστικών του μαστού έδωσαν μέσο όρο τιμών 10,46 cm για την πρόσφυση μαστού, 30,48 mm για το μήκος θηλών, 16,82mm για το πλάτος θηλών, 44,69ο για την κλίση των θηλών και 5,42 mm για το πάχος των τοιχωμάτων του θηλαίου πόρου (ΠΤΘΠ). Οι φαινοτυπικές συσχετίσεις των εκτιμήσεων απέδειξαν ότι υπάρχουν μέτριες έως υψηλές θετικές συσχετίσεις μεταξύ των μορφολογικών χαρακτηριστικών, ενώ υπάρχει χαμηλή αρνητική συσχέτιση της θέσης των θηλών με το βάθος και την πρόσφυση του μαστού. Όσο αφορά τις συσχετίσεις των μετρήσεων των χαρακτηριστικών των θηλών προκύπτει ότι το μήκος των θηλών παρουσιάζει υψηλή θετική συσχέτιση με το πλάτος των θηλών και μέτρια με την κλίση των θηλών. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του μαστού επηρεάζονται κυρίως από την ατομικότητα του ζώου και από το στάδιο της γαλακτικής περιόδου. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο εκτιμητών δείχνει ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στους δυο εκτιμητές ενώ αντίστοιχα υψηλές τιμές δίνει η συσχέτιση των εκτιμήσεων με τις μετρήσεις. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των εκτιμήσεων δείχνουν ότι ο μαστός των προβατίνων της ορεινής φυλής παρουσιάζει ικανοποιητικά μορφολογικά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται απρόσκοπτα η μηχανική άμελξη. Η χρήση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του μαστού προτείνεται στην πράξη για τη βελτίωση της μορφολογίας τους ώστε να βελτιωθεί η αμελκτικότητα των ζώων, η δε ενσωμάτωση τους σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης θα βοηθούσε στην αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων.
The last decade many efforts have taken place in order to improve ewes’ milk production. The use of milking machines is necessary to achieve larger quantity of milk with low SCC according to the demands of new CAP. Udder morphology is a main factor for the adaptation of machine milking in ewes. The aim of the study was the evaluation of morphological udder traits for the milkability of ewes of the Greek mountainous sheep breed (Orino). The evaluation was carried out with two methods : the estimation of linear udder traits (de la Fuente et al., 1996) and the measurements of udder morphological characteristics (Labussiθre et al., 1981). Both methods were carried out by two persons. During the period March-June of 2004, 7 checks were performed (per two weeks) in the experimental flock of Vlasti on 48 ewes of the Boutsiko breed which were machine milked. In every check (morning-evening) milk production and consistency were measured. It was studied the effect of lactation stage, the number of suckling lamps and the lactation period in udder morphology. Total means for linear udder traits were 5.38 for udder depth, 4.08 for udder attachment, 4.31 for udder shape, 4.60 for teat placement and 4.20 for teat size. Total means for the measurements of udder morphological characteristics were: 10.46 cm for udder attachment, 30.48 mm for teat length, 16.82 mm for teat width, 44.69o for teat angle and 5.42 mm for teat end wall thickness. The phenotypic correlations of the estimation were positive, moderate to significant between the linear udder traits. There is low negative correlation between teat placement and udder depth and attachment. The phenotypic correlations of the measurements of the udder morphological traits showed that teat length is highly positive correlated with teat width and moderate with teat angle. All morphological traits were affected by the ewe and the stage of lactation. The polychoric correlation between the two estimations was very high and also was the polyserial correlation between the estimations and the measurements. The results of both methods show that the udder of ewes of the Greek mountainous sheep breed (Orino) is appropriate for machine milking. The use of the morphological udder traits is highly suggested for the improvement of the udder morphology in order to improve the milkability of ewes and therefore their productivity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ewes
Πρόβατα
Udder traits
Μαστός
Μορφολογικά χαρακτηριστικά
Udder

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)