Εξωηπατικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με αυτοάνοσα ηπατικά νοσήματα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Extrahepatic features in patients with autoimmune liver disease
Εξωηπατικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με αυτοάνοσα ηπατικά νοσήματα

Τσιμπούκη, Ιωάννα Γεωργίου

Autoimmune liver diseases some times are associated with extrahepatic autoimmune features, though the true frequency and significance of these associations are not yet clear. In the present study we investigated the presence of autoimmune manifestations and autoantibodies in 25 patients with autoimmune liver disease (14 with primary biliary cirrhosis, 10 with autoimmune hepatitis and 1 with primary sclerosing cholangitis) and compared the findings with 25 disease controls (inpatients with acute respiratory, gastrointestinal and urinary infections or acute obstructive biliary and urinary problems). Autoimmune diseases were diagnosed in 36% of patients and 12% of controls (OR 4,1). Specifically, in the patient group autoimmune thyroiditis was diagnosed in 20%, Sjögren syndrome in 8%, and systemic sclerosis, ulcerative colitis, psoriasis and pernicious anemia were diagnosed each one once (4%). In the control group autoimmune thyroiditis was diagnosed in 12% and pernicious anemia in 4%. Autoantibodies, other than liver specific, were present in 68% of patients and 32% of controls (OR 4,5). Especially in patients with primary biliary cirrhosis, more than one autoimmune extrahepatic features were observed in some cases.
Εισαγωγή: Σε ασθενείς με αυτοάνοσες ηπατοπάθειες αναφέρεται συχνότερη εμφάνιση ορισμένων αυτοάνοσων εξωηπατικών εκδηλώσεων σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, αλλά τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται, είτε από ιδιαίτερα παλιές έρευνες είτε από μελέτες περιστατικών ή μελέτες που σχεδιάστηκαν για διαφορετικό σκοπό.Σκοπός: Στην παρούσα εργασία επιχειρείται καταγραφή του είδους και της συχνότητας των εξωηπατικών εκδηλώσεων και των κυκλοφορόντων αυτοαντισωμάτων σε μια σειρά ασθενών με αυτοάνοσα ηπατικά νοσήματα και σύγκρισή τους με ομάδα μαρτύρων.Ασθενείς – Μέθοδος: Περιλήφθηκαν 25 ασθενείς (14 με πρωτοπαθή χολική κίρρωση, 10 με αυτοάνοση ηπατίτιδα και 1 με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα) και 25 άτομα στην ομάδα μαρτύρων (άτομα με οξεία λοίμωξη αναπνευστικού, γαστρεντερικού και ουροποιητικού ή με οξέα αποφρακτικά φαινόμενα χοληφόρων και ουροποιητικού). Για τη διάγνωση των αυτοάνοσων νοσημάτων χρησιμοποιήθηκαν καθιερωμένα κριτήρια κατάταξης. Οι συχνότητες εκφράζονται ως ποσοστό επί τοις εκατό και η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ της ομάδας ασθενών και των μαρτύρων γίνεται με τον υπολογισμό του λόγου πιθανοτήτων τύπου odds.Αποτελέσματα: Αυτοάνοσα νοσήματα διαγνώσθηκαν σε ποσοστό 36% στην ομάδα ασθενών έναντι 12% στην ομάδα μαρτύρων (OR 4,1). Στην ομάδα των ασθενών συχνότερη ήταν η αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια (20%) και ακολουθεί το σ. Sjögren (8%), ενώ σκληρόδερμα, κακοήθης αναιμία, ελκώδης κολίτιδα και ψωρίαση διαγνώσθηκαν από μία φορά (4% έκαστο). Τα αυτοάνοσα νοσήματα που διαγνώσθηκαν στην ομάδα μαρτύρων ήταν αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια (12%) και κακοήθης αναιμία (4%). Αυτοαντισώματα ανιχνεύθηκαν στο 68% των ασθενών και στο 32% των μαρτύρων (OR 4,5). Στην ομάδα των ασθενών, ειδικά στους ασθενείς με ΠΧΚ, παρατηρήθηκαν περισσότερες από μία εξωηπατικές εκδηλώσεις σε ορισμένα άτομα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Primary biliary cirrhosis
Εξωηπατικές εκδηλώσεις
Autoimmune hepatitis
Autoantibodies
Extrahepatic manifestations
Αυτοάνοση ηπατίτιδα
Primary sclerosing cholangitis
Αυτοαντισώματα
Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)