Η επίδραση ενός διαθεματικού προγράμαμτος φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και στο κλίμα παρακίνησης μαθητών δημοτικού σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The effect of an interdisciplinary teaching approach of physical education in the growth of mathematic skills and in the motivational climate of students of primary school
Η επίδραση ενός διαθεματικού προγράμαμτος φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και στο κλίμα παρακίνησης μαθητών δημοτικού σχολείου

Καπρίνης, Στυλιανός Απόστολου

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της διαθεματικής διδακτικής προσέγγισης στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και στην παρακίνηση μαθητών Δ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οκτώ διαθεματικά μαθήματα φυσικής αγωγής ενοποιημένα με έννοιες μαθηματικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 193 παιδιά (99 αγόρια και 94 κορίτσια), ηλικίας 9-11 ετών, από 10 σχολεία, χωρισμένα σε δύο ομάδες μία πειραματική (διαθεματικό μάθημα) και μια ελέγχου (τυπικό μάθημα φυσικής αγωγής). Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως προς τους παράγοντες α) ικανοποίηση των μαθητών από τη συμμετοχή τους στο μάθημα, β) τον προσανατολισμό τους σε στόχους επίτευξης, γ) την αντίληψη τους για την έμφαση του καθηγητή σε στόχους επίτευξης, δ) την εσωτερική - εξωτερική παρακίνηση, ε) το άγχος που πιθανά βιώνουν στ) την αυτοαντίληψη - αυτοπεριγραφή των παιδιών στα μαθηματικά και στη φυσική αγωγή, και ζ) τη γνωστική ανάπτυξη. Η αξιολόγηση έγινε με την βοήθεια ερωτηματολογίων τα οποία οι μαθητές συμπλήρωσαν στο 1ο και 8ο μάθημα αντίστοιχα και δύο γνωστικών τεστ τα οποία έγιναν πριν και μετά την παρέμβαση. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων φάνηκε μια σημαντική αύξηση των επιδόσεων των μαθητών της πειραματικής ομάδας έναντι της ομάδας ελέγχου για τους παράγοντες της ικανοποίησης, της εσωτερικής παρακίνησης αλλά και της γνωστικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα σημειώθηκε μείωση του σκορ της πειραματικής ομάδας έναντι της ομάδας ελέγχου για τους παράγοντες προσανατολισμού στο εγώ, εξωτερικής παρακίνησης και έλλειψης παρακίνησης. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας πιστοποιούν ότι ένα διαθεματικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά για την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων αυξάνοντας παράλληλα την εσωτερική παρακίνηση των μαθητών αλλά και την ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο μάθημα.
The aim of present study was to evaluate the effects of interdisciplinary approach in the growth of mathematic skills and in the motivational climate of students of the fourth grade of primary school. More precisely, eight interdisciplinary courses of physical education were draw and materialised unified with significances of mathematics. In the research participated 193 children (99 boys and 94 girls), age of 9-11 years, from 10 different schools, separated in two teams, the first was experimental (interdisciplinary course) and the second was controlled (formal course of physical education). The results were evaluated considering the following factors: a) lesson satisfaction, b) goals orientation, c) perceived motivational climate, d) the intrinsic - extrinsic motivation, e) the stress that probably experiences f) the students' self-description / self-concept in their mathematics and physical skills, and g) the cognitive growth. The evaluation was held through six questionnaires which the students marked in the first and eighth course respectively and two cognitive tests before and after the courses. From the statistical analysis of data it appearred an important increase of records among the students of experimental team against the other for the factors of lesson satisfaction, intrinsic motivation, and also cognitive growth. Simultaneously it was marked reduction of score of the experimental team against the controlled team for the factors of orientation in ego, extrinsic motivation and amotivation. The discoveries of present research certify that an interdisciplinary approach of physical education can be applied effectively for the growth of mathematic skills increasing at the same time the intrinsic motivation of students and also the satisfaction from their attendance in such a course.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Intrinsic motivation
Mathematic skills
Εσωτερική παρακίνηση
Motivational climate
Μαθηματικές δεξιότητες
Interdisciplinary teaching
Διαθεματική προσέγγιση
Κλίμα παρακίνησης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανθρώπινη απόδοση και υγεία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.