Η γυναικεία εκπαίδευση στην Κρήτη από τις αρχές του 19ου αιώνα έως την ένωση με το επίσημο ελληνικό κράτος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The female education in Crete at the beginning of the 19th century until the unification with the official greek state
Η γυναικεία εκπαίδευση στην Κρήτη από τις αρχές του 19ου αιώνα έως την ένωση με το επίσημο ελληνικό κράτος

Δελάκη, Μαρία Ευαγγέλου

This specific work refers to the history of woman's education in Crete from the beginning of the 19nth century until the end of Cretan State. This period which starts from the first years of revolution and ends with the unification of Crete with the official Greek State is defined from intense social and political fermentations which influence the education and the woman's position alike in the society of that time. The organization of work consists from two major parts where the first part is examined the period from 1800-1897 in which marked the end of semiautonomy of the Cretam State in the island and at the second part the period of the Cretan State is examined from 1898 until the unification of Crete with the official Greek State. At the premetioned historical frame, a total view is presented for the female education which covers all the educational stages through the examination of the gradual development of the female school network and describes the changing female education system through the examination of female identity in the purposes of educational system.
Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει την ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στην Κρήτη από τις αρχές του 19ου αιώνα έως το τέλος της Κρητικής Πολιτείας (1913). Η περίοδος αυτή που αρχίζει από τα προεπαναστατικά χρόνια και τελειώνει με την Ενωση της Κρήτης με την Ελλάδα, σηματοδοτείται από έντονες πολιτικοκοινωνικές ζυμώσεις που επηρεάζουν τόσο το χώρο της εκπαίδευσης όσο και τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της εποχής. Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται σε δύο κύρια μέρη, όπου στο πρώτο μέρος εξετάζεται η περίοδος από το 1800 έως το 1897, οπότε και σηματοδοτείται το τέλος της ημιαυτονομίας στη Νήσο, και στο δεύτερο μέρος μελετάται η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας η οποία αρχίζει το 1898 και τελειώνει με την Ενωση της Κρήτης με το Επίσημο ελληνικό κράτος. Στο προαναφερόμενο ιστορικό πλαίσιο παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα της γυναικείας εκπαίδευσης που καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες μέσα από την εξέταση της σταδιακής ανάπτυξης του σχολικού δικτύου των κοριτσιών και σκιαγραφείται η διαμορφούμενη γυναικεία ταυτότητα μέσα από την εξέταση των σκοπών της εκπαίδευσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Crete
Education
Εκπαίδευση
Κρήτη
γυναίκα
Κρητική πολιτεία
Παρθεναγωγεία
Cretan state
Woman
Μουσουλμάνα
Muslim
Girl's school

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.