Ο σερβικός εθνικισμός: πολιτικοί και πολιτικές στη Γιουγκοσλαβία του Μεσοπολέμου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Serbian nationalism: politicians and politics in interwar Yugoslavia
Ο σερβικός εθνικισμός: πολιτικοί και πολιτικές στη Γιουγκοσλαβία του Μεσοπολέμου

Τσιούρβας, Αστέριος Κ.

I attempted to present the politics were put in force in iterwar Yugoslavia in order to form(or preserve) the serbocentric functioning of the state and the superiority of the serbian population. I did extensive research in the Yygoslav Archives(Arhiv Jugoslavije) and in the national Library(Narodna Biblioteka) in Belgrade, as well as in the Historical Archives of the Ministry of Foreign Affairs in Athens in order to have the view of some external observes(greek diplomats). I analyze various political decisions which are responsible for causing or intensifying the conflict between the serbs and the other ethnic groups of the country in the period of parliamentarianism (1918-1929), the Royal Dictatorship (1929-1934) and the Regency (1934-1941)
Επιχείρησα να παρουσιάσω τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στη Γιουκοσλαβία του Μεσοπολέμου ώστε να υπάρχει και να διατηρηθεί η σερβοκεντρική διοίκηση και η υπεροχή του σερβικού στοιχείου. Η έρευνά μου πραγματοποιήθηκε στα Κρατικά Αρχεία της Γιουγκοσλαβίας(Archiv Jugoslavije) και στην Εθνική Βιβλιοθήκη (Narodna Biblioteka) του Βελιγραδίου, καθώς και στο Ιστορικό Αρχείο του Υπ. Εξωτερικών στην Αθήνα προκειμένου να καταγράψω και την άποψη κάποιων εξωτερικών παρατηρητών(έλληνες διπλωμάτες). Αναλύω τις διάφορες πολιτικές που ακολουθήθηκαν και προκάλεσαν ή ενέτειναν τη σύγκρουση των Σέρβων με τις άλλες εθνοτικές ομάδες του κράτους κατά την περίοδο του Κοινοβουλευτισμού (1918-1929), την Βασιλική διδακτορία (1929-1934) και την περίοδο της Αντιβασιλείας (1934-1945)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πολιτική ζωή
Yugoslavia, Politics and government
Σερβία
Εθνικισμός, Γιουγκοσλαβία
Interwar Period
Μεσοπόλεμος
Politics
Serbia
Nationalism, Yugoslavia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)