The efforts of the greeks of Pontus for independence at the end of the Ottoman Empire, 1916-1922

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι προσπάθειες των ελλήνων του Πόντου για αυτοδιάθεση κατά το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1916-1922
The efforts of the greeks of Pontus for independence at the end of the Ottoman Empire, 1916-1922

Γεωργανόπουλος, Ευριπίδης

Η διατριβή παρουσιάζει όλη την προσπάθεια της κίνησης και επιχειρεί μέσα από ανάλυση και σχολιασμό των διεθνών και τοπικών εξελίξεων να ερμηνεύσει τους λόγους αποτυχίας της. Οι έως τώρα προσεγγίσεις ένα πρόβλημα που ήταν μέρος του Ανατολικού Ζητήματος και άρα έπρεπε να ειδωθεί βάσει των διεθνών εξελίξεων και της πολιτικής των Μ. Δυνάμεων. Γι'αυτό και η διατριβή στηρίχθηκαν κυρίως σε διπλωματικά αρχεία των Υπ. Εξωτερικών Ελλάδας, ΗΠΑ, μ. Βρετανίας και Γαλλίας. Από το πρωοχρησιμοποιούμενο πρωτογενές υλικό και την ανασύνθεση των έως τώρα γνωστών στοιχείων προέκυψαν νέα στοιχεία, όπως η έντονη κινητικότητα που παρουσιάσθηκε στο ζήτημα το καλοκαίρι του 1917 και ο καίριος ρόλος των ΗΠΑ το 1919 που οδήγησαν σε νέα συμπεράσματα. Επιγραμματικά η κίνηση απέτυχε λόγω της απουσίας πολιτικής οργάνωσης και εμπειρίας των Ποντίων, της οικονομικής αδυναμίας και της πληθυσμιακής εξασθένησής τους μετά τη γενοκτονία και τους διωγμούς του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, της έλλειψης σαφούς στοχοθέτησης του αγώνα, της αδυναμίας εξασφάλισης βοήθειας από Μ. Δύναμη, της πολυδιάσπασης της κίνησης σε διάφορα κέντρα και της σύγχυσης που αυτή προκαλούσε, της αργοπορημένης κινητοποίησης, της έλλειψης λαϊκής βάσης και ένοπλης εξέγερσης, της αμήχανης πολιτικής του Βενιζέλου, της αρνητικής στάσης των Μ. Δυνάμεων και τέλος της αδιάφορης στάσης της Αρμενίας. Ωστόσο δεν ήταν απέλπιδες οι προσπάθειες οι προσπάθειες αλλά εγκλωβίστηκαν σε παρωχημένες αντιλήψεις για τη στάση των Μ. Δυνάμεων. Το επιθυμητό θεωρήθηκε εφικτό γι'αυτό και απέτυχε
The thesis presents the whole effort of the movement and tries with the analysis of the international and tropical developmets to explain the reasons of the failure. The approaches of the issues until now faced the question topical. Nevertheless the problem was part of the Eastern Question and for that should be approached in a basis of international developments and the policy of the G. Powers. For theat reason the thesis be based on the archives of the Foreign Ministries of Greece, USA, G. Britain and France. From this material and the recomposition of the known elements arose new elements which leaded in new conclusions. Epigrammatically the movement failed because of the absence of political organization, the economical weaknes, and the population decline after the genocide, the lack of clearly aim, the fragmentation of the movement, the belated mobilization, the absence of popular base and armed revolt, the embarrassed policy of Venizelos, the negative attitude of the G. Powers and midless attitude of the Armenians. However the effort of the Greek of Pontus can not be regarded as hopeless. But they stay stick with old-fashioned ideas about the attitude of the G. Powers. Essentially the desirable is presumed possible from the Pontic Greek, and for that reason they failed

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Armenia
Καυκασος
Χρύσανθος
E. Venizelos
Μικρά Ασία
Asia Minor
Αρμενία
Κ. Κωνσταντινίδης
Caucasus

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.