Χρονοσειρά αέριων ρύπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Chronosereis of air pollutants at the city of Thessaloniki
Χρονοσειρά αέριων ρύπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Χατζηδημητρίου, Ιωάννης Βασιλείου

Στην Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Χρονοσειρές αέριων ρύπων για την πόλη της Θεσσαλονίκης», περιέχονται οι τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης που παρατηρήθηκαν : α) στο Σταθμό που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, β) στο Σταθμό που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καρακάση, γ) στο Σταθμό που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λαγκαδά και Κουτηφάρη και δ) στο Σταθμό της Επταπυργίου, από τον Ιανουάριο του 1989 μέχρι το Δεκέμβριο του 2002. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί ότι οι μετρήσεις των ρύπων για κάθε Σταθμό, ξεκίνησαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μεταξύ τους.Τα αριθμητικά δεδομένα για κάθε χρονοσειρά προήλθαν από τις ωριαίες μετρήσεις του Δημοτικού Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και μετατράπηκαν στη συνέχεια σε ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής δίνονται σε διαγράμματα και πίνακες, με στόχο την κάλυψη των ειδικών αναγκών πρωτογενούς πληροφόρησης των Υπηρεσιών, Εργαστηρίων, Κοινωνικών και Επιστημονικών Φορέων και μελετητών, που ασχολούνται με το αντικείμενο της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.Ο τόμος χωρίζεται σε επτά (7) κεφάλαια : Στο πρώτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται εισαγωγή στο πρόβλημα της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, αναφέροντας τις μορφές που μπορεί να πάρει ο κάθε ρύπος και τις πηγές προέλευσής του. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους βασικότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους, οι οποίοι και μελετώνται στην εργασία αυτή, κάνοντας ανάλυση στον καθένα σχετικά με τις πηγές, τις μορφές και τις επιδράσεις του καθένα.Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται εισαγωγή του προβλήματος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λεπτομερής αναφορά στους Σταθμούς στου Δικτύου, καθώς και λεπτομερής καταγραφή του εξοπλισμού του κάθε Σταθμού ξεχωριστά. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά σε παρόμοιες μετρήσεις που πραγματοποιούνται από άλλους φορείς της πόλης και στη συνέχεια δίνεται μια σειρά από διαγράμματα χρονοσειρών για κάθε ρύπο και σταθμό ξεχωριστά για την περίοδο από το 1989 έως και το 2002. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται με μια σειρά πινάκων και διαγραμμάτων η μέση μηνιαία των ρύπων για κάθε σταθμό ξεχωριστά, για την περίοδο 1989 – 2002. Στο πέμπτο κεφάλαιο, δίνονται τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας, με μια σειρά πινάκων για τον κάθε ρύπο ξεχωριστά. Στο έκτο κεφάλαιο, υπολογίζεται η διαχρονική εξέλιξη (τάση), του κάθε ρύπου για κάθε σταθμό ξεχωριστά για την περίοδο 1989 – 2002, εξάγοντας για τον κάθε ρύπο ξεχωριστά τα συμπεράσματα. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο της Διπλωματικής Εργασίας, γίνεται μια προσέγγιση επίλυσης του προβλήματος της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, προτείνοντας ορισμένους τρόπους αντιμετώπισης για να πραγματοποιηθούν διορθωτικές κινήσεις, με στόχο τη μείωση των συγκεντρώσεων των ρύπων και απώτερο σκοπό, την επίλυση του προβλήματος.
The dissertation present the chronoseries of the city of Thessaloniki between 1989 and 2002. It contains the behaviour, through all these years, of the air pollutants. The air pollutants that analysed are CO (Carbon Monoxide), NO(2)(Nitrate Monoxide), O(3) (Ozone), PM10.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διοξείδιο άνθρακα
Stations
Αιωρούμενα σωματίδια
Thessaloniki
Αέρια ρύπανση
Σταθμοί
Διοξείδιο αζώτου
Air pollution
PM10
Θεσσαλονίκη
Carbon monoxide
Nitrate Dionoxide

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)