Κορημετρία σε βαριά μυασθένεια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Pupillometry in myasthenia Gravis
Κορημετρία σε βαριά μυασθένεια

Τσίπτσιος, Δημήτριος Ι.

The aim of the present study that was fully conducted in the Laboratory of Clinical Neurophysiology of the AHEPA University Hospital in Thessaloniki, Greece is to investigate whether or not non-striated cholinergic junctions are affected in MG. For this purpose the Pupil Light Reflex (PLR) to single and multiple flash stimuli of thirty-four recently diagnosed myasthenic patients, grade II-III according to the MGFA; 2000, was recorded with the assistance of a digital video-camera and the arithmetic values of the PLR parameters were automatically calculated with the aid of a specifically constructed computerized pupillometric program. Furthermore, the estimated arithmetic values were statistically processed and compared with the respective arithmetic values of the PLR parameters to single and multiple flash stimuli of thirty-four non-myasthenic patients, matching age and gender
Στόχο της παρούσας έρευνας, η οποία άρχισε και ολοκληρώθηκε στο Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, αποτελεί η διερεύνηση της εμπλοκής μη σκελετικών χολινεργικών συνάψεων στη ΒΜ. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται με δύο τρόπους: Πρώτο, δια της καταγραφής, με τη χρήση ειδικής ψηφιακής video-κάμερας, του Αντανακλαστικού της Κόρης στο Φως (ΑΚΦ) - σε μονήρη και σε επαναλαμβανόμενα φωτεινά ερεθίσματα - τριαντατεσσάρων ασθενών με προσφάτως διαγνωσμένη ΒΜ, κατηγορίας ΙΙ-ΙΙΙ κατά την MGFA; 2000, και δια του ηλεκτρονικού υπολογισμού των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων του ΑΚΦ καθενός από τους μυασθενικούς, με την αρωγή εξειδικευμένου κορημετρικού ηλεκτρονικού προγράμματος. Δεύτερο, αφετέρου δια της στατιστικής ανάλυσης και σύγκρισης των εξαγόμενων αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα που προκύπτουν από την ομότροπη καταγραφή του ΑΚΦ σε μονήρη και σε επαναλαμβανόμενα φωτεινά ερεθίσματα ισάριθμων εθελοντών, ανάλογης ηλικίας και φύλου, που συγκροτούν την ομάδα ελέγχου

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Κεντρικό χολινεργικό σύστημα
Central cholinergic system
Λείοι μύες κόρης
Myasthenia gravis
Κορημετρία
Autonomic nervous system
Pupillometry
Αυτόνομο νευρικό σύστημα
Iris' smooth muscles
Βαριά μυασθένεια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.