Επιτπώσεις αιμορραγικού shock κονίκλων στο όργανο της όρασης των εμβρύων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
The effect of haemorrhagic shock of pregnant rabbit in the eyes of their newborn
Επιτπώσεις αιμορραγικού shock κονίκλων στο όργανο της όρασης των εμβρύων

Δεσίρης, Παναγιώτης Αγγ.

AIM: The investigation of the repercussions of acute haemorrhagic shock in the formation of the eyes of the foetuses of pregnant rabbit. METHOD: We provoked acute haemorrhagic shock, by rapid bloodletting in 20 adult, pregnant rabbits, weight roughly from 3,9 to 4,1kg. The experimental simulation of haemorrhagic shock was induced at the critical period of the organogenesis of the eyes of the rabbit foetuses. The pregnant rabbits were treated and recovered 30 minutes later. Object of our study were the eyes of the newborn that were examined clinical and laboratorial. RESULTS: From the dissection of the eye, the clinical examination, the histological and ERG results there was no alteration in the structure and the function of eyes of foetuses. CONCLUSIONS: Haemorrhagic shock with duration up to 30 minutes followed from complete and effective treatment, during gestation and more specifically at the stage of organogenesis of the eyes does not cause harmful repercussions in the eyes of newborn
ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση των επιπτώσεων της οξείας αιμορραγικής καταπληξίας στη διάπλαση των οργάνων της όρασης σε έμβρυα εγκυμονούσης κονίκλου. ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκληση οξείας αιμορραγικής καταπληξίας, με ταχεία αφαίμαξη σε 20 ενήλικες υγιείς θηλυκούς κυοφορούντες κονίκλους, βάρους περίπου 3,9-4,1kg. Η πειραματική προσομοίωση της αιμορραγικής καταπληξίας έγινε κατά την κρίσιμη περίοδο της οργανογένεσης των οφθαλμών των κυοφορούμενων εμβρύων και η ανάταξή της 30΄ λεπτά αργότερα. Αντικείμενο της μελέτης ήταν οι οφθαλμοί των νεογεννήτων που εξετάσθηκαν κλινικά και εργαστηριακά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τον νεκροτομικό, βιομικροσκοπικό, ιστολογικό και ηλεκτροαμφιβληστροειδικό έλεγχο των νεογέννητων κονίκλων δεν παρατηρήθηκε καμία αλλοίωση στη δομή και τη λειτουργία των οφθαλμών των εμβρύων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αιμορραγική καταπληξία διάρκειας 30 λεπτών, ακολουθούμενη από πλήρη και αποτελεσματική ανάταξη της, κατά την κύηση και πιο συγκεκριμένα κατά το στάδιο της οργανογένεσης των οφθαλμών δεν παρουσιάζει επιβλαβείς επιπτώσεις στους οφθαλμούς των νεογεννήτων

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αιμορραγική καταπληξία
Οργανογένεση
Οφθαλμός, Ασθένειες
Eye, Diseases
Εγκυμοσύνη, Επιπλοκές
Haemorrhagic shock
Pregnancy, Complications
Organogenesis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)