Η χρήση μορφολογικών στρατηγικών στην ορθογραφημένη γραφή του θέματος λέξεων που ανήκουν στην ίδια οικογένεια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The use of morphological strategies in spelling the stem of the words that belong to the same family group
Η χρήση μορφολογικών στρατηγικών στην ορθογραφημένη γραφή του θέματος λέξεων που ανήκουν στην ίδια οικογένεια

Ζυγούρη, Μαρία Κωνσταντίνου

The importance of the use of the morphemes in spelling has established in different alphabetic languages and recent studies have been shown that it is impossible for someone to read and write correctly without taking into account the morphemes. Research findings in Greek have demonstrated the role of morphemes and morphosyntactic awareness in spelling the end of the words but they have not dealt with the spelling of the stem of the words in Greek. On the basis of these findings the hypothesis that is examined in the present paper is that if students in the 4th, 5th and 6th grade are aware of the morphosyntactic awareness, then they can divide the morphemes of the words, they realize the meaning of these morphemes and therefore they can spell correctly the stem that appears in words that belong to the same family group. 123 students from the 4th to 6th grade were asked to spell the stem of 100 words. Also two test of morphosyntactic awareness were given to them. The results showed that there are significant relations between children's morphosyntactic awareness and the constant spelling of the stem.
Η σημασία της χρήσης των μορφημάτων στην ορθογραφημένη γραφή έχει αποδειχθεί σε διάφορες αλφαβητικές γλώσσες και πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι αδύνατον κάποιος να διαβάζει και να γράφει σωστά χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα μορφήματα. Ευρήματα ερευνών στην Ελληνική αποδεικνύουν το ρόλο των μορφημάτων και της μορφοσυντακτικής ενημερότητας στη γραφή της κατάληξης των λέξεων. Λιγοστές είναι οι έρευνες που μελετούν το ρόλο που παίζουν τα μορφήματα στη γραφή του θέματος των λέξεων και τη σχέση της μορφοσυντακτικής ενημερότητας με την ορθογραφημένη γραφή των θεματικών μορφημάτων των λέξεων που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Η υπόθεση είναι πως αν τα παιδιά Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης έχουν αναπτυγμένη μορφοσυντακτική ενημερότητα, τότε θα καταφεύγουν στο διαχωρισμό των μορφημάτων που αποτελούν τη λέξη, θα κατανοούν τη σημασία των μορφημάτων και θα γράφουν σωστά το θεματικό μόρφημα που εμφανίζεται σε λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Στην έρευνα συμμετείχαν 123 μαθητές Δ΄ ως Στ΄ τάξης, από τους οποίους ζητήθηκε να γράψουν το θέμα 100 λέξεων και να απαντήσουν σε δύο τεστ μορφοσυντακτικής ενημερότητας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στη μορφοσυντακτική ενημερότητα των παιδιών και τη γραφή του θέματος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ελληνική γλώσσα
Spelling
Spelling acquisition
Μορφολογική ενημερότητα
Greek language
Μορφήματα
Morphemes
Κατάκτηση γραφής
Γραφή
Morphological awareness
Orthographic knowledge
Ορθογραφική γνώση Ορθογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)