Ο θεσμός της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και η προστασία του καθού λόγω στέρησης της ιδιοκτησίας του

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The institution of compulsory expropriation and the affected owner's legal protection
Ο θεσμός της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και η προστασία του καθού λόγω στέρησης της ιδιοκτησίας του

Παπαδοπούλου, Μελπομένη Νικολάου

This article deals with the institution of compulsory expropriation and the affected owner's legal protection. The above institution is described as a form of forfeiture of private property, with reference to the specific stages of the following procedure and the owner's provided protection, within the limits of the domestic law and order, in combination with communal, legislative influences and the relevant jurisprudence.The article consists of two parts. The first concerns the constitutional consolidation of compulsory expropriation and the description of each part of the above procedure. The second part refers to the paying of compensation and the reversion of expropriation as means for the owner's protection, which is dispossessed of his/her property. As a conclusion, several ascertainments about the function of the institution of expropriation and the protection of property in practice are set out with regard to the operative legislation and the recent case - law.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο θεσμός της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και η προστασία του καθού λόγω αφαίρεσης της ιδιοκτησίας του. Ο ανωτέρω θεσμός περιγράφεται ως μορφή περιουσιακής στέρησης, με αναφορά στα επιμέρους στάδια της ακολουθούμενης διαδικασίας και την παρεχόμενη στο θιγόμενο ιδιοκτήτη προστασία, στα πλαίσια της εσωτερικής έννομης τάξης, σε συνδυασμό με κοινοτικές, νομοθετικές και νομολογιακές, επιρροές.Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τη συνταγματική κατοχύρωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και τα επιμέρους στάδια της παραπάνω διαδικασίας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η καταβολή αποζημίωσης και ο θεσμός της άρσης - ανάκλησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ως μέσα προστασίας του καθού λόγω αφαίρεσης της περιουσίας του. Τέλος, στον επίλογο ακολουθούν ορισμένες διαπιστώσεις για τη λειτουργία του θεσμού της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και της ιδιοκτησιακής προστασίας στην πράξη σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και την πρόσφατη νομολογία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ιδιοκτησία
Reversion
Completion
Κήρυξη
Compensation
Αναγκαστική απαλλοτρίωση
Αποζημίωση
Ανάκληση
Συντέλεση
Compulsory expropriation
Declaration
Property

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)