Θερμοδυναμική χορδών και εντροπία μελανών οπών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Strings thermodynamic and black hole entropy
Θερμοδυναμική χορδών και εντροπία μελανών οπών

Κιοσσές, Βασίλειος Ιωάννη

The thermodynamics of strings is governed largely by the exponential growth of the number of quantum states accessible to a string, as a function of its energy. We estimate such growth rates by counting the number of partitions of large integers. The behavior of the entropy indicates that at high energies the temperature approaches a finite constant, the Hagedorn temperature. The finite temperature single-string partition function for open bosonic strings is calculated. We used mathematica in order to compute some integrals arising from the above calculation. String theory has made good strides towards a statistical mechanics interpretation of black hole entropy. We explain how the counting of string states can be used to give a statistical mechanics derivation of the entropy of black holes. The calculations give results in qualitative agreement with the entropy of Schwarzschild black holes.
Η θερμοδυναμική χορδών διέπεται κυρίως από την εκθετική αύξηση του αριθμού των κβαντικών καταστάσεων μιας χορδής συναρτήσει της ενέργειάς τους. Εκτιμούμε τέτοιους ρυθμούς αύξησης καταμετρώντας τον αριθμό των επιμερισμών μεγάλων ακεραίων. Η συμπεριφορά της εντροπίας υποδηλώνει ότι στις υψηλές ενέργειες η θερμοκρασία προσεγγίζει μια πεπερασμένη σταθερά, την θερμοκρασία Hagedorn. Υπολογίζεται η συνάρτηση επιμερισμού ανοιχτών μποζονικών χορδών. Χρησιμοποιήσαμε την mathematica για τον υπολογισμό μερικών ολοκληρωμάτων που εμφανίστηκαν στον παραπάνω υπολογισμό. Η θεωρία χορδών είναι στο σωστό δρόμο για μια ερμηνεία της εντροπίας μιας μελανής οπής με βάση την στατιστική μηχανική. Εξηγούμε πως η καταμέτρηση των καταστάσεων μιας χορδής μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή της εντροπίας της στατιστικής μηχανικής. Οι υπολογισμοί δίνουν αποτελέσματα τα οποία συμπίπτουν ποιοτικά με την εντροπία μιας μελανής οπής Schwarzschild.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χορδές
Εντροπία
Thermodynamics
Black holes
Θερμοδυναμική
Μελανές οπές
Entropy
Strings

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)