Ορυκτολογική και γεωχημική έρευνα των ιζημάτων και υδάτων των ρεμάτων της περιοχής Τριαδίου Θεσσαλονίκης και διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Mineralogical and geochemical analyses of sediments and waters from the streams of the Triadi Thessaloniki region and research of possible environmental repercussions
Ορυκτολογική και γεωχημική έρευνα των ιζημάτων και υδάτων των ρεμάτων της περιοχής Τριαδίου Θεσσαλονίκης και διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μίσσας, Σωτήρης Σπυρίδωνος

Mελετήθηκαν και προσδιορίστηκαν οι περιεκτικότητες κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων σε 14 δείγματα υδάτων και 10 ιζημάτων από την περιοχή Τριαδίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την πιθανή επιβάρυνση της περιοχής από αυτά, όσο και για την πιθανή προέλευση των μεταλλικών κυρίως στοιχείων. Για την εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιήθηκε κοκκοµετρική, μικροσκοπική, χηµική και ακτινογραφική µελέτη των δειγµάτων ιζήµατος και χηµική ανάλυση των δειγµάτων ύδατος. Από τη μελέτη των υδάτων προέκυψε ότι είναι όλα ακατάλληλα για χρήση ως πόσιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά κατάλληλα για άρδευση. Αντίστοιχα, από τη μελέτη των ιζημάτων προέκυψε ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις που παρουσιάζουν κυρίως τα μέταλλα Ni, Cr και Mn μπορούν να δικαιολογηθούν από τα πετρώματα της περιοχής. Οι συγκεντρώσεις αυτές ενδεχομένως να επιβαρύνονται ως ένα βαθμό και από ανθρωπογενείς παράγοντες όπως είναι η ύπαρξη ενός πρώην ανεξέλεγκτου χώρου απόθεσης απορριμμάτων.
Fourteen water and ten sediment samples from the Triadi Thessaloniki region were collected and studied in order to determine the concentrations of the main and some trace elements and furthermore to examine both, the probable encumbrance of the region by those elements and the most likely source of the metal elements. Laboratorial research included sieve, microscopic, chemical and X-ray analyses of the sediment samples and chemical analyses of the water samples. The study of the water samples indicated that they are unsuitable for drinking purposes according to the legislation of the European Union but suitable for irrigation. Respectively, the study of the sediment samples showed that the increased concentrations of the metals Ni, Cr and Mn can be justified by the ultramafic rocks of the region. The concentrations of these metals are potentially overloaded by anthropogenic factors such as a former uncontrolled area of litter deposition.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ιζήματα
Βαρέα μέταλλα
Triadi
Chromium
Ophiolites
Χρώμιο
Sediments
Οφιόλιθοι
Heavy metals
Τριάδι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)