Δράση της ποσακοναζόλης σε συνδυασμό με τον αυξητικό παράγοντα G-CSF στη θεραπεία πειραματικής ζυγομυκητίασης σε ουδετεροπενικό μοντέλο ποντικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Efficacy of posaconazole in combination with G-CSF in the treatment of experimental zygomycosis in an neutroponic murine model
Δράση της ποσακοναζόλης σε συνδυασμό με τον αυξητικό παράγοντα G-CSF στη θεραπεία πειραματικής ζυγομυκητίασης σε ουδετεροπενικό μοντέλο ποντικών

Σαουλίδης, Σταμάτης Μιλτιάδη

Introduction: Zygomycosis is a life-threatening invasive fungal infection, occurring mostly among immunocompromised patients with profound neutropenia. Posaconazole is a novel antifungal triazole with activity against filamentous fungi, including zygomycetes. Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) augments neutrophil activity and improves the effects of antifungal drugs.Objective: The aim of this study was to develop a murine model of disseminated zygomycosis and to evaluate the efficacy of posaconazole alone or in combination with G-CSF in this model.Material and methods: Male Balb-c mice were infected via the lateral tail vein with 5x104 conidia R. microsporus/mL and were separated in 4 groups: control mice, posaconazole-treated, G-CSF-treated and posaconazole-G-CSF treated mice. Posaconazole was administered at 40 mg/kg/day by gavage and G-CSF at 300 μg/kg/day subcutaneously. Control mice received saline by gavage. The inoculum size as well as the doses used for posaconazole and G-CSF were determined in preliminary experiments testing different concentrations of conidia and reagents. Three experimental models were developed: diabetic, immunocompromised and neutropenic. Mice were rendered either diabetic with a single dose of streptozotocin administered intraperitoneally at 210 mg/kg 10 days before infection (-10d), or immunocompromised with cortisone acetate administered subcutaneously at 100 mg/kg on days -1,+1,+4 and +7 or neutropenic with cyclophosphamide administered intraperitoneally at 200 mg/kg on days -1 and +5. Mortality was recorded for 10 days. Survival was assessed with Kaplan-Meier curves and semiquantative cultures of brain, liver, kidneys and lungs were performed.Results: The neutropenic model was chosen for the efficacy experiments. Three experiments with 20 neutropenic mice in each experiment were conducted. The mean survival times were 6,56 +/- 0,57 days for the controls, 7,53 +/- 0,51 days for posaconazole-treated mice (P=0,098 compared with the results for the controls), 6,93 +/- 0,56 days for G-CSF-treated mice and 7,13 +/- 0,59 days for posaconazole-G-CSF-treated mice. Combination therapy as well as posaconazole monotherapy reduced significantly the fungal burden in the kidneys (P=0,022 for combination therapy and P=0,037 for posaconazole monotherapy). The reduction of fungal burden in the rest of the organs was not statistically significant.Conclusions: Posaconazole monotherapy and posaconazole- G-CSF combination therapy had a modest efficacy against R. microsporus. There was a trend towards increased survival in the treated groups, most notably in mice treated with posaconazole monotherapy, which did not, however, reach statistical significance. Furthermore, posaconazole and combination therapy reduced significantly the fungal burden in the kidneys and modestly in the rest of the organs. Combining G-CSF with posaconazole did not substantially affect the antifungal efficacy of posaconazole.
Εισαγωγή: Η ζυγομυκητίαση είναι μια σοβαρή διεισδυτική μυκητιακή λοίμωξη κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με εκσεσημασμένη ουδετεροπενία. Η ποσακοναζόλη είναι μια καινούργια τριαζόλη με δραστικότητα έναντι των νηματοειδών μυκήτων συμπεριλαμβανομένων των ζυγομυκήτων. Ο αυξητικός παράγοντας G-CSF αυξάνει τη δραστικότητα των ουδετερόφιλων και ενισχύει τις δράσεις των αντιμυκητιακών φαρμάκων.Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός μοντέλου συστηματικής ζυγομυκητίασης σε ποντίκια και η αξιολόγηση της δράσης της ποσακοναζόλης, του G-CSF και της συνδυασμένης θεραπείας ποσακοναζόλης και G-CSF σε αυτό.Υλικά και μέθοδοι: Αρσενικά ποντίκια Balb-c μολύνθηκαν μέσω της πλάγιας ουραίας φλέβας με 5×104 κονίδια R. microsporus/mL και χωρίσθηκαν σε 4 ομάδες: μία ομάδα ελεγχου, μία ομάδα που έλαβε ποσακοναζόλη, μία ομάδα που έλαβε G-CSF και μία ομάδα που έλαβε συνδυασμένη θεραπεία ποσακοναζόλης και G-CSF. Η ποσακοναζόλη χορηγήθηκε σε δόση 40 mg/kg/ημέρα από του στόματος και ο G-CSF σε δόση 300 μg/kg/ημέρα υποδορίως. Η συγκέντρωση των κονιδίων και οι δοσολογίες της ποσακοναζόλης και του G-CSF καθορίστηκαν σε προκαταρκτικά πειράματα. Αναπτύχθηκαν τρία πειραματικά μοντέλα: διαβητικό, ανοσοκατασταλμένο και ουδετεροπενικό. Τα ποντίκια κατέστησαν διαβητικά με τη χορήγηση ενδοπεριτοναϊκώς μίας δόσης 210 mg/kg στρεπτοζοτοκίνης 10 ημέρες πριν από τη λοίμωξη (-10d), ανοσοκατασταλμένα με τη χορήγηση υποδορίως οξεικής κορτιζόνης 100 mg/kg στις ημέρες -1,+1,+4 και +7 και ουδετεροπενικά με τη χορήγηση ενδοπεριτοναϊκώς κυκλοφωσφαμίδης 200 mg/kg στις ημέρες -1 και +5. Η θνησιμότητα καταγράφηκε για 10 ημέρες. Η επιβίωση αξιολογήθηκε με καμπύλες Kaplan-Meier και έγιναν ημιποσοτικές καλλιέργειες εγκέφαλου, ήπατος, νεφρών και πνευμόνων.Αποτελέσματα: Το ουδετεροπενικό μοντέλο επιλέχθηκε για τα τελικά πειράματα. Πραγματοποιήθηκαν τρία πειράματα με 20 ουδετεροπενικά ποντίκια σε κάθε πείραμα. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης ήταν 6,56 ± 0,57 ημέρες για την ομάδα ελέγχου, 7,53 ± 0,51 ημέρες για την ομάδα που έλαβε ποσακοναζόλη (P=0,098 σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου), 6,93 ± 0,56 ημερες για την ομάδα που έλαβε G-CSF και 7,13 ± 0,59 ημέρες για την ομάδα που έλαβε συνδυασμένη θεραπεία ποσακοναζόλης και G-CSF. Η συνδυασμένη θεραπεία καθώς και η μονοθεραπεία με ποσακοναζόλη μείωσαν σημαντικά το μυκητιακό φορτίο στους νεφρούς (P=0,022 για την συνδυασμένη θεραπεία και P=0,037 για την μονοθεραπεία με ποσακοναζόλη). Η μείωση του μυκητιακού φορτίου στα υπόλοιπα όργανα δεν ήταν στατιστικά σημαντική.Συμπεράσματα: Η μονοθεραπεία με ποσακοναζόλη και η συνδυασμένη θεραπεία ποσακοναζόλης και G-CSF παρουσίασαν περιορισμένη δραστικότητα έναντι του R. microsporus. Παρατηρήθηκε τάση αύξησης της επιβίωσης στις ομάδες που έλαβαν θεραπεία, και κυρίως στην ομάδα που έλαβε μονοθεραπεία με ποσακοναζόλη, η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Επίσης, η μονοθεραπεία με ποσακοναζόλη καθώς και η συνδυασμένη θεραπεία ποσακοναζόλης και G-CSF ελάττωσαν σημαντικά το μυκητιακό φορτίο στους νεφρούς και ελαφρά στα υπόλοιπα όργανα. Η προσθήκη του G-CSF δεν επηρέασε σημαντικά την αντιμυκητιακή δραστικότητα της ποσακοναζόλης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Neutropenic
Παράγοντας διέγερσης σχηματισμού αποικιών κοκκιοκυττάρων
Ποσακοναζόλη
Ζυγομυκητίαση
Αποτελεσματικότητα
Ουδετεροπενικό
Gramulocyte-colony stimulating factor
Efficacy
Posaconazole
Ποντίκια
Murine
Zygomycosis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.