Evaluation of the osteogenic outcome in artificial defects with and without the exclusion of the bone marrow in the rabbit tibia

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εκτίμηση της οστεογένεσης σε τεχνητά οστικά ελλείμματα με ή χωρίς τον αποκλεισμό της μυελώδους μοίρας της κνήμης σε κουνέλια
Evaluation of the osteogenic outcome in artificial defects with and without the exclusion of the bone marrow in the rabbit tibia

Κούγιας, Κωνσταντίνος Γεωργίου

Σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών έχει χρησιμοποιηθεί το πειραματικό μοντέλο της διάνοιξης οστικών ελλειμμάτων σε κνήμη κουνελιού με σκοπό την εκτίμηση της οστεογενετικής δυνατότητας διαφόρων οστικών μοσχευμάτων με ή χωρίς οδοντικά εμφυτεύματα. Σε όλες αυτές τις έρευνες δεν έχει αξιολογηθεί το κατά πόσον το νέο οστό δημιουργείται από τα τοιχώματα του τεχνητού οστικού ελλείμματος ή από την αποδεδειγμένη οστεογενετική δυνατότητα του μυελού των οστών. Ο σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η εκτίμηση της αυθόρμητης οστικής αναγέννησης σε τεχνητά οστικά ελλείμματα με, ή χωρίς τον αποκλεισμό του μυελού των οστών στην κνήμη κουνελιού.Στο πειραματικό στάδιο χρησιμοποιήθηκαν 10 κουνέλια Νέας Ζηλανδίας και των δύο φύλων, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 5. Στην πρώτη πειραματική ομάδα (POP) για να επιτευχθεί αποκλεισμός της μυελώδους μοίρας αφαιρέθηκε ο μυελός της κνήμης του κουνελιού κάτω από δημιουργηθέν τεχνητό οστικό έλλειμμα μεγέθους 6mm και πληρώθηκε το κενό με θειούχο ασβέστιο (γύψος των Παρισίων) καλυπτόμενο με τεμαχίδιο μεμβράνης αποκλεισμού από λυοφιλοποιημένο κολλαγόνο. Στη δεύτερη πειραματική ομάδα (Ομάδα Ελέγχου) δεν τοποθετήθηκαν μεμβράνες και θειούχο ασβέστιο στα τεχνητά οστικά ελλείμματα.Τα πειραματόζωα θυσιάστηκαν στις οκτώ (8) εβδομάδες και ακολούθησε προετοιμασία των δειγμάτων για ιστολογική και ιστομορφομετρική ανάλυση.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.016<0.05) μεταξύ της ομάδας Ελέγχου (68,08 ± 12,09) και μεταξύ της ομάδας PoP (54,02 ± 13,93) ως προς το εμβαδόν του νεοσχηματιζόμενου οστού. Ομοίως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.001) μεταξύ της ομάδας Ελέγχου (95,99 ± 1,74) και μεταξύ της ομάδας PoP (75,37 ± 13,27) ως προς τη πυκνότητα του νεοσχηματιζόμενου οστού (Bone Density).Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει την καθοριστική συμβολή του μυελού των οστών στην οστεογένεση και αναδεικνύει τις πραγματικές δυνατότητες επούλωσης του ελλείμματος αποκλειστικά και μόνο από κύτταρα του τοιχώματος του φλοιώδους πετάλου των οστικών ελλειμμάτων και του υπερκείμενου περιοστέου. Το πειραματικό μοντέλο που προτείνεται από τη παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει μία περισσότερο αξιόπιστη μέθοδο ελέγχου και σύγκρισης των οστεογενετικών, οστεοκαθοδηγητικών και οστεοεπαγωγικών χαρακτηριστικών διαφόρων οστικών μοσχευμάτων.
The experimental model of the rabbit tibia has been used in various studies in order to evaluate the osteogenic potential of different bone grafts in artificial surgical defects. However, the influence of the bone marrow in the osteogenic outcome has not been evaluated. The aim of this study was the evaluation of spontaneous bone regeneration in artificial defects with, or without the exclusion of the bone marrow in a rabbit tibia model.Ten (10) New Zealand rabbits of both sexes were used and divided into two groups of 5 each. In the first experimental group (PoP), the marrow cavity was emptied completely under a 6mm defect in the rabbit tibia metaphysis, and replaced by calcium sulphate (CaSO4) in the form of plaster of Paris, and a round piece of lyophilized collagen membrane in contact with the endosteum, resting on the plaster. In the second experimental group (Control), artificial defects were made in the same manner as mentioned above but no plaster of Paris or collagen membrane were placed in the defects. Following an eight week period, the animals were sacrificed and prepared for histological and histomorphometric analysis. The results showed that there was statistically significant difference (p=0.016<0.05) in the newly formed bone area between the control group (mean value 68,08 ± 12,09) and the PoP group (mean value 54,02 ± 13,93). Similarly there was a statistically significant difference (p<0.001) between the control group (mean value 95,99 ± 1,74) and the PoP group (mean value 75,37 ± 13,27) for the new bone density.The current study confirms the significant effect that bone marrow has in bone regeneration and also the true regenerative capabilities of the osseous walls of the defects. The experimental model of artificial defects in the rabbit tibia combined with the exclusion of bone marrow from the bone regeneration process may be a more reliable method of investigating and comparing different graft materials and methods.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γύψος των Παρισίων
Οστική αναγέννηση
Rabbit tibia
Μυελός των οστών
Bone regeneration
Bone marrow
Plaster of Paris
Κνήμη κουνελιού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.