Παράγοντες εκτός τιμής από τους οποίους εξαρτάται η υιοθέτηση της ολοκληρωμένης λαχανοκομίας στην Κρήτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Factors, besides the price on which depends the adoption of complete vegetable gardening in the area of Crete
Παράγοντες εκτός τιμής από τους οποίους εξαρτάται η υιοθέτηση της ολοκληρωμένης λαχανοκομίας στην Κρήτη

Μπίστολα, Ελένη Ιωάννη

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για κατανάλωση αγροτικών προϊόντων που διακρίνονται για την ασφάλεια και την ποιότητα τους είναι ιδιαίτερα έντονη. Οι καταναλωτές απαιτούν, από όλους τους εμπλεκόμενους στη διατροφική αλυσίδα, την εφαρμογή όσο τον δυνατόν υψηλών ποιοτικών προτύπων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η υγιεινή και η θρεπτικότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Η Ε.Ε. επίσης, με την τελευταία τροποποίηση της ΚΑΠ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών όσον αφορά στην ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, στην καλή μεταχείριση των ζώων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας άρρηκτα συνδεδεμένων με τα επιστημονικά δεδομένα, την έρευνα, τις ανάγκες της αγοράς, τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και τις ανάγκες των καταναλωτών, μπορούν να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τα κελεύσματα της εποχής. Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζονται οι παράγοντες εκτός της τιμής από τους οποίους εξαρτάται η υιοθέτηση της ολοκληρωμένης και βιολογικής λαχανοκομίας στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει την προσέγγιση των πραγματικών λόγων που ωθούν στην αλλαγή του τρόπου καλλιέργειας (από τη συμβατική στην πιστοποιημένη) μέσω των στάσεων των παραγωγών και των συνθηκών που επικρατούν στον τομέα των κηπευτικών τόσο στο στάδιο της παραγωγής όσο και σε αυτό της εμπορίας. Εργαλείο της έρευνας είναι κατάλληλο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει την περιγραφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των καλλιεργειών στην κάθε περιοχή, τις απόψεις των ερωτώμενων για τις εναλλακτικές μορφές γεωργίας και την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, την στάση τους απέναντι στο περιβάλλον και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους. Η στατιστική ανάλυση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό τον παραγόντων που επηρεάζουν στην υιοθέτηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης λαχανοκομίας με την περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου και την εκτίμηση τριών logit υποδειγμάτων όπου το τρίτο προέρχεται ύστερα από εκτίμηση των δύο προηγούμενων. Η εξαρτημένη μεταβλητή και στα τρία, είναι ίδια και αφορά την κατηγορία καλλιέργειας (συμβατική ή πιστοποιημένη). Διαφέρουν στις ανεξάρτητες μεταβλητές που σχετίζονται με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων και την υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν πως ο περιορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος, η μειωμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών και ο περιορισμός του κινδύνου για την υγεία, είναι οι βασικότεροι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η υιοθέτηση της ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας στην Κρήτη.
In recent years, the need to consume agricultural products known for their safety and quality has become particularly strong. The application of Quality Standards that are unbreakably related to scientific data, research, the market's needs, environment friendly practices and the consumers' needs may be able to satisfy today's calls. The specific project examines the factors, besides the price, on which depends the adoption of complete vegetable gardening in the area of Crete. This research's tool is the appropriate questionaire that includes the description of agricultural exploitations and the producers' views. The extraction of results is based on the answers' descriptive analysis and the evaluation of logit models. According to this research's results, the reduction of environmental pollution, the limited use of pesticides and the limitation of the risk for health, are the basic factors on which depends the adoption of complete vegetable gardening in Crete.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υπόδειγμα logit
Πιστοποίηση
Crete
Κηπευτικά
Κρήτη
Ολοκληρωμένη λαχανοκομία
Logit model
Βιολογική λαχανοκομία
Complete vegetable gardening

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.