Συμβολή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στον χωροταξικό σχεδιασμό της βιολογικής γεωργίας σε συνδυασμό με την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



PhD thesis (EN)

2008 (EN)
Contribution of geographic information systems in spatial planning of organic agriculture in combination with the sustainable development of the natural environment
Συμβολή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στον χωροταξικό σχεδιασμό της βιολογικής γεωργίας σε συνδυασμό με την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος

Μαυρίδης, Αβραάμ Π.

Η διατριβή αυτή πραγματεύεται την δυναμική της ύπαρξης και της εγκατάστασης των γεωτεμαχίων της βιολογικής γεωργίας στο ευρύτερο αγροτοπεριβάλλον και την επίδραση της χωρικής εγγύτητας αυτών από τις γεωχωρικές οντότητες που το συγκροτούν και ποικίλουν σε είδος, γεωμετρική μορφή και μέγεθος. Στοιχεία που αναπτύσσονται σε γεωπληροφοριακές μορφές, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν και να διαχειριστούν πλήρως μόνο μέσα από πολυσύνθετες εφαρμογές λογισμικού GIS. Η προσέγγιση αυτή πραγματοποιήθηκε με την ανάπτυξη μεθοδολογίας Πολυκριτηριακής Ανάλυσης για τρεις περιοχές μελέτης στην Ελλάδα διαφορετικής κλίμακας μεγέθους, εστιάζοντας στην αξιολόγηση γεωχωρικών επιπέδων σημειακής και πολυγωνικής μορφής. Η απόδοση βαθμών σημαντικότητας σε κάθε κριτήριο και υποκριτήριο που θεωρήθηκε ότι συμμετέχει υπό προϋποθέσεις στη δομή του ευρύτερου περιβάλλοντος, κατέληξε στην παραγωγή του Δείκτη Καταλληλότητας Βιοπεριοχών(ΔΚΒπ) που αντιστοιχεί στον χωροταξικό σχεδιασμό των εν δυνάμει περιοχών για την εγκατάσταση βιολογικών εκμεταλλεύσεων αναπτύσσοντας συγχρόνως, διαφορετικά σενάρια σημαντικότητας παραγόντων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια Περιβαλλοντική Ομπρέλα, καθώς δίνεται έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και τις κατανομές της Αγριας πανίδας και Χλωρίδας με κυρίαρχο είδος την Καφέ Αρκούδα(Ursus arctos, L.). Ταυτόχρονα ενισχύονται οι προσπάθειες αειφορικής διαχείρισης και διατήρησης της βιοποικιλότητας, αλλά και βελτίωση της ποιότητας των περιβαλλοντικών πηγών. Τέλος, η εισαγωγή του όρου Βιολογικής Γεωργίας Ακριβείας και της εφαρμογής του Βιογεωκωδικού εξελίσσουν τον συνδυασμό του αγροτικού τομέα με τα GIS για να υποστηρίξουν τον περιβαλλοντικά υπεύθυνο, ενεργό πολίτη. Συγχρόνως, προσφέρουν με χρήση νέων τεχνολογιών διαχειριστικά μέτρα για ποιοτικά προϊόντα, οικονομική ενίσχυση στους βιοπαραγωγούς και υγεία, τόσο για τον καταναλωτή, όσο και για το φυσικό περιβάλλον
This dissertation treats with the dynamics of existence and installation of plots of Organic Agriculture within the agroenvironment and the influence of their spatial proximity and contiguity from geospatial entities that constitute it and they vary in type, geometrical form and size. These are elements that develop in geoinformational formats that can be fully elaborated and managed only through sophisticated implementations and methods of GIS software. This approach has been fulfilled through the development of methodology of Multicriteria Analysis for three Study Areas in Greece, of different size scale, focusing to the estimation of geographical levels of punctual and polygonal form. The ascription of weights of importance to every criterion and sub-criterion which was considered under presuppositions that it participates to the structure of the environment, resulted to the production of the Index of Suitability of Bioregions(ISBr). This geospatial element corresponds to the spatial planning of the implicit territories for the installation of biological exploitations, developing at the same time a series of alternative scenarios of factors' priorities. Through this methodology, an Environmental Umbrella is created focusing to the protection of the environment and the spatial distribution of Wild Flora and Fauna, with dominant specie the Brown bear (Ursus arctos, L.). Simultaneously, efforts for sustainable development and maintenance of biodiversity are consolidated, as well as the improvement of the quality of the natural resources. Finally, the establishment of the term of Precision Organic Agriculture (POA) and the extension of Biogeocode develop even further the combination of the agricultural sector with GIS in order to support the environmentally responsible, active citizen. Simultaneously, they offer through contribution of new technologies administrative standards for quality products, economical support to the bioproducers and health to the consumers, as well as for the natural environment

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πολυκριτηριακή ανάλυση
Aειφορική διαχείριση περιβάλλοντος
Βιολογική καλλιέργεια
Geospatial quality identity
Multicriteria analysis
Organic farming
Bioregions' suitability index
Geodatabases
Βιογεωκωδικός
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Γεωδεδομένα
Spatial planning of the agroenvironment
Geographic information systems
Biogeocode

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)