δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
CMS-Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
CMS-Content Management Systems

Σπυριδάκου, Ελευθερία Δημητρίου

First of all, this study analyse what is CMS (Content Management Systems) and specifically what is web CMS. Secondly, this study records the CMS life cycle, the CMS features, the CMS functions, the faults that there are always when someone chooses a CMS (many times it is not the proper), etc. Furthermore, I analyse sixteen very good CMS and I focus my attention especially on two of them, which are joomlal and DotNetNuke, because they are the best known of all and they are used very much everywhere in the world.
Στη συγκεκριμένη διπλωματική αναλύονται αρχικά οι έννοιες των CMS (Content Management Systems) και eb CMS και στη συνέχεια ο κύκλος ζωής τους, τα χαρακτηριστικά τους, οι λειτουργίες τους, τα λάθη που γίνονται κατά τη διαδικασία επιλογής τους, κ.α. Επίσης, γίνεται αναφορά σε δεκαέξι αξιόλογα CMS, καθώς και μια πιο βαθιά επισκόπηση σε δύο από αυτά (Joomlal και DotNetNuke) που κρίθηκαν άξια λόγου, αφού είναι τα πιο διαδεδομένα συστήματα διαχείρησης περιεχομένου και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
CMS
Διαχείριση γνώσης
Knowledge management
Content Management System

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.