Αναγνώριση / ταυτοποίηση μορίων με συγγένεια προς την πρωτεΐνη PrP

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Identification of novel molecules that interact with PrP
Αναγνώριση / ταυτοποίηση μορίων με συγγένεια προς την πρωτεΐνη PrP

Μπλούκας, Γεώργιος Ιωάννη

Prion diseases or else Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs) belong to a family of neurodegenerative diseases that can be transmitted among species. The main cause of these diseases is the transition of a cellular protein PrP(c), to its abnormal isoform PrP(sc). Towards the goal of finding a therapeutical scheme, novel protein that seem to interact with the normal isoform have been identified and further investigated. The techniques that have been applied were: Phage Display, Bioinformatic Analysis, Polyclonal Antiserum Production, RNA isolation, PCR and Northern. Blot by bridization. The ambition of the present postgraduate thesis was the identification of protein X, a proteinaceous molecule that is believed to play a crucial role during the transition to the pathological isoform PrP(sc).
Οι σπογγόμορφες εγκεφαλοπάθειες αποτελούν μια ομάδα νευροεκφυλλιστικών νοσημάτων με ικανότητα διάδοσης μεταξύ των ειδών. Αιτία εμφάνισης του κλινικού φαινότυπου αποτελεί η αλλαγή της τριτοταγούς διαμόρφωσης ενός ενδογενούς μορίου, της πρωτεϊνης PrP(c) στην παθολογική ισομορφή της PrP(sc). Στα πλαίσια αναζήτησης θεραπευτικής αντιμετώπισης μελετήθηκαν καινούρια πρωτεϊνικά μόρια που φαίνεται να αλληλεπιδρούν με την PrP(c). Οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν ήταν : σάρωση βιβλιοθήκης φάγων, βιοπληροφορική επεξεργασία, παρασκευή πολυκλωνικού αντιορού, απομόνωση RNA, εφαρμογή PCR και υβριδισμός κατά Northern. Φιλοδοξία της παρούσας διπλωματικής ήταν η ταυτοποίηση της πρωτεϊνης Χ, η οποία πιστεύεται πως είναι ο καθοριστικός παράγοντας στη μετάπτωση της παθολογικής ισομορφής PrP(sc).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Rion
Σπογγόμορφες εγκεφαλοπάθειες
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Phage display
Protein X
Immunosacreening
Ανοσοσάρωση
Πρωτεΐνη Χ]
Αλληλεπίδραση
PCR
Βιβλιοθήκη φάγων
PRP

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)