Σχεδιασμός ασαφούς συστήματος ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας σε διατάξεις πολλαπλών διεργασιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Determination of process hazard index for flexible manifacturers system using fuzzy control
Σχεδιασμός ασαφούς συστήματος ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας σε διατάξεις πολλαπλών διεργασιών

Κωσταράς, Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης στον προσδιορισμό και κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας των διεργασιών της βιομηχανίας. Στόχος της εργασίας είναι, η εκπλήρωση στο βαθμό του δυνατού της εγγενούς ασφάλειας στον εργασιακό χώρο δηλαδή της εξάλειψης των πηγών κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα στην εγκατάσταση. Ιδιαίτερη σημασία έχει ως προς τον έλεγχο των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης, πιθανού φαινομένου domino, αφού ως γνωστόν τα "πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα" σχετίζονται με γειτονικές μονάδες της εξεταζόμενης. Ο ελεγκτής που αναπτύχθηκε, στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο "κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών" για τη συνεκτίμηση από τις γειτονικές μονάδες των κινδύνων μεγάλου ατυχήματος, προσδιορίζοντας τον «Δείκτη Γειτνίασης» για κάθε διεργασία της εγκατάστασης, (Abut Combination Risk Index, ACRIndex), που παίρνει τιμή ανάλογα με τον συνδυασμό του Δείκτη Επικινδυνότητας (Hazard Index) των γειτονικών διεργασιών.Για τον προσδιορισμό του Δείκτη Επικινδυνότητας (Hazard Index) αναπτύχθηκε ένας ασαφής ελεγκτής που συνεκτιμά την αβεβαιότητα που υπάρχει στην διεργασία αλλά και την πιθανότητα να προξενηθεί ατύχημα στην διεργασία και λαμβάνει υπόψη:• Τα υλικά που συμμετέχουν – επεξεργάζονται από την διεργασία και η επικινδυνότητα που παρουσιάζουν όπως αυτή κατηγοριοποιείται σύμφωνα με την NFPA, (National Fire Protection Association).• Τους κινδύνους που προέρχονται από την ίδια την διεργασία τόσο από τη λειτουργία της (γενικοί κίνδυνοι), όσο και από τις συνθήκες της λειτουργίας της, (ειδικοί κίνδυνοι).Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι πολύ ενθαρρυντικά, διότι, αναπτύχθηκε ένας δυναμικός ελεγκτής που προσδιορίζει τον δείκτη επικινδυνότητας της κάθε διεργασίας, (Hazard Index), και ο συνδυασμός αυτών των δεικτών αποδίδει τον Δείκτη Γειτνίασης (ACRIndex), προσφέροντας στον μελετητή πληροφορίες τόσο για την χωροτοποθέτηση των διεργασιών, όσο και για τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας που μπορεί να λάβει για την εξάλειψη των πηγών κινδύνου της εγκατάστασης.
In the present study an effort was made to upgrade the determination and categorization of hazard risk of industrial activities. The object of the work is to investigate the reasons that cause an accident in an industry plant and the possibility of spreading out the accident to the neighboring units, causing domino effects. The controller that was developed constitutes a precious tool of "suitable exchange of information" on the risk evaluation for the neighboring units. The controller produces the Abut Combination Risk Index, (ACRIndex) that takes values depending on the combination of Hazard Indices for each neighboring plant.The Hazard Index was determinant with the help of a fuzzy controller that takes into consideration:• The materials that are handled in the process and are categorized according to the NFPA, (National Fire Protection Association) classification.• The dangers that emanate from the activity itself come from either the operation (general dangers), or from the operation conditions (special dangers).The results of the study are very encouraging since a dynamic controller was developed that determines the Hazard Index for each plant, and also produces the Abut Combination Risk Index of these units (ACRIndex), offering to the researcher information for the industrial lay out and also provides safety meters in order to decrease the risk of the overall plant.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δείκτης επικινδυνότητας υλικών
Abut combination risk index
Δείκτης επικινδυνότητας διεργασιών
Δείκτης γειτονίασης διεργασιών
Process hazard index
Goods risk factor
Ευφυής έλεγχος
Fuffy control

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.