Συγκριτική μελέτη του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ομάδα αθλητών και μη αθλουμένων πριν και μετά από δοκιμασία κόπωσης με τη μέθοδο της κορημετρίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Comparative study of autonomic nervous system in athletes and not athletes before and after a stress test with the method pupillometry
Συγκριτική μελέτη του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ομάδα αθλητών και μη αθλουμένων πριν και μετά από δοκιμασία κόπωσης με τη μέθοδο της κορημετρίας

Καλτσάτου, Αντωνία Χρήστου

Μια σύγχρονη και αξιόπιστη μέθοδος εκτίμησης της λειτουργίας του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) είναι και η κορημετρία. Το μέγεθος της κόρης ελέγχεται από το σφιγκτήρα και το διαστολέα μύ της ίριδας, οι οποίοι δέχονται νεύρωση από χολινεργικά και αδρενεργικά νεύρα αντίστοιχα. Κατά συνέπεια οι μεταβολές του μεγέθους της κόρης εκφράζουν την ισορροπία ανάμεσα στο Παρασυμπαθητικό-Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ-ΣΝΣ). Είναι ευρύτερα γνωστό, πως η χρόνια και εντατική ενασχόληση με τον αθλητισμό ανάλογα με τον τύπο προπόνησης που εκτελείται επιφέρει διαφορετικές λειτουργικές προσαρμογές στο ΑΝΣ. Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί ότι οι αθλητές υψηλού επιπέδου των δυναμικών κυρίως αθλημάτων παρουσιάζουν αύξηση του τόνου του ΠΝΣ και αντίστοιχη μείωση του τόνου του ΣΝΣ στη καρδιά. Σε αρκετές περιπτώσεις όταν το άτομο βρίσκεται σε υπερδιέγερση, η ισορροπία ανάμεσα στα δύο συστήματα διαταράσσεται. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η μελέτη του ΑΝΣ πριν, μετά τη δοκιμασία κόπωσης και στη φάση της ανάληψης, σε υψηλού επιπέδου αθλητές δυναμικού και στατικού τύπου αθλημάτων και σε άτομα που δεν γυμνάζονται της ίδιας ηλικίας, με τη μέθοδο της κορημετρίας. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 43 άτομα (20 γυναίκες, 23 άνδρες) εκ των οποίων 15 αθλητές δυναμικού τύπου (ομάδα Α, μέση ηλικία 25,33,3 έτη), 11 αθλητές στατικού τύπου (ομάδα Β, μέση ηλικία 25,53,2 έτη) και 17 άτομα, που δεν γυμνάζονταν (ομάδα Γ, μέση ηλικία 27,72,1 έτη). Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τρεις μετρήσεις κορημετρίας, η πρώτη σε συνθήκες ηρεμίας, η δεύτερη στο μέγιστο δοκιμασίας κόπωσης σε εργοποδήλατο και η τρίτη στη φάση της ανάληψης. Καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν στην ηρεμία, στο μέγιστο της δοκιμασίας κόπωσης και στη φάση της ανάληψης η καρδιακή συχνότητα (ΚΣ), η συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ, ΔΑΠ) και οι παράμετροι της κορημετρίας. Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώθηκε ότι οι μεταβολές της ΚΣ και της ΑΠ, από την ηρεμία στην κόπωση δεν συσχετίζονται με μεταβολές των μεταβλητών της κορημετρίας (Amplitude, Acmax, Vcmax), οι οποίες δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή στις τρεις μετρήσεις και στις τρεις ομάδες. Οι ομάδες Α και Β, είχαν χαμηλότερη ΚΣ, ΣΑΠ και ΔΑΠ συγκριτικά με την ομάδα Γ (p=0.04) των μη αθλουμένων. Παράλληλα τα άτομα της ομάδας Α των δυναμικών αθλημάτων παρουσίασαν μεγαλύτερη μεταβολή του εύρους της ακτίνας (Amplitude), (p<0.05) καθώς και υψηλότερη επιτάχυνση (Acmax) και ταχύτητα συστολής (Vcmax) (p<0,05) συγκριτικά με τις δύο άλλες ομάδες. Τα τρία αυτά μεγέθη αντανακλούν τη δράση του ΠΝΣ και αποτελούν ευαίσθητους δείκτες της χολινεργικής δραστηριότητας. Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι ο διαφορετικός τύπος άσκησης προκαλεί διαφορετικές λειτουργικές προσαρμογές στο ΑΝΣ. Το γεγονός ότι το αντανακλαστικό της κόρης στο φως δεν διαφοροποιήθηκε στις τρεις μετρήσεις, υποδηλώνει ότι δεν μεταβάλλεται κατά τη φυσική δραστηριότητα.
A valuable method in the examination of the Autonomic Nervous System (ANS) is pupillometry. The size of the pupil is controlled by the sphincter and dilator muscle of the iris, which are innervated by both the sympathetic and the parasympathetic nervous system (PNS-SNS). Accordingly, the changes of the pupil size express the balance between the PNS-SNS. In many cases, when the individual finds himself in overexcitement, the balance between the two systems is disturbed. The purpose of this study was to evaluate and compare the A.N.S. function before, then in the maximum of a stress test and finally in the rehabilitation phase among high level athletes of dynamic and static sports and individuals that do not exercise by the pupillometry. In the research, there participated 43 individuals (20 women, 23 men) out of which 15 athletes of the dynamic type of sports with an average age 25,33,3 years constituting group A, 11 athletes of the static type sports with median age 25,53,2 years constituting group B and finally the control group consisting of 17 individuals, that did not exercise, with median age 27,72,1 years. All the measurements were held between 9:00-12:00, by a completely automated system of pupillometry, with the capacity of recording 262 pictures per second. Participants were subjected to tree pupillometries, the first in conditions of calmness, the second in the maximum of a stress test on a bicycle and the last one in the rehabilitation phase. They were recorded and evaluated in calmness, in the maximum of a stress test and in the rehabilitation phase the heart rate (HR), both systolic and diastolic blood pressure (SBP, DBP) and the parameters of pupillometry. The results of the statistical analysis showed that the changes of HR, SBP and DBP, in calmness, in the maximum of a stress test and in the rehabilitation phase are not connected with changes of pupillometry variables (Amplitude, Acmax, Vcmax), which in their turn did not present any change in the three measurements. Moreover, the athletes groups showed significant differences in HR, in SBP and in DBP compared with the control group (p>0.05). However, compared with static athletes and control subjects, the dynamic athletes presented significant differences (p>0.05) in the following papillary parameters a greater amplitude, a higher acceleration (Acmax) and a constriction velocity (Vcmax). These three papillary parameters are related with the parasympathetic function and constitute sensitive indicator of cholinergic activity. From the results of the research, there arises the conclusion that the different type of exercise causes functional adaptations in the A.N.S.. In addition, the fact that the pupillary light reflex did not present any changes in the three measurements, creates the impression that it is a different system which is influenced by different factors.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δοκιμασία ελέγχου ΑΝΣ
Pupil light reflex
Κορημετρία
Neurocardiological tests
Δοκιμασία κόπωσης
Pupillometry
Αθλητές
Stress set
Autonomic nervous systems (ANS)
Athletes
Αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ)
Αντανακλαστικό κόρης στο φως

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.