Μακροχρόνια αποτελέσματα στα επίπεδα της λεπτίνης, γκρελίνης και αδιπονεκτίνης μετά από χολοπαγκρεατική εντροπή με διατήρηση του πυλωρού σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Longterm results on the levels of leptin, gkrelin and adinopectin after bilioponcreatic diversion with duodencal switch in patients with morbid obesity
Μακροχρόνια αποτελέσματα στα επίπεδα της λεπτίνης, γκρελίνης και αδιπονεκτίνης μετά από χολοπαγκρεατική εντροπή με διατήρηση του πυλωρού σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία

Δρυμωνίτης, Απόστολος Ιωάννη

Εισαγωγή: Οι μεταβολές στην γκρελίνη, την λεπτίνη και την αδιπονεκτίνη ορού μετά από χειρουργική θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της εγχειρητικής τεχνικής.Σκοπός: Να εκτιμηθούν προοπτικά οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της χολοπαγκρεατικής εκτροπής με διατήρηση του πυλωρού (BPD-DS) στα επίπεδα γκρελίνης, λεπτίνης και αδιπονεκτίνης ορού σε μια ομάδα ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία.Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν εννέα ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία που υποβλήθηκαν σε BPD-DS. Προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις ορού της γκρελίνης, λεπτίνης και αδιπονεκτίνης προεγχειρητικά και 36 μήνες μετά την εγχείρηση. Όλες οι μετρήσεις έγιναν με τη μέθοδο ELISA.Αποτελέσματα: Υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση της γκρελίνης και της λεπτίνης μετεγχειρητικά (P=0.008 και P=0.018 αντίστοιχα). Η αδιπονεκτίνη όπως αναμενόταν, αυξήθηκε μετά την εγχείρηση, χωρίς όμως σημαντική στατιστική διαφορά (P=0.109).Συμπεράσματα: Η απώλεια βάρους μετά την BPD-DS προκαλεί αξιοσημείωτη μείωση της γκρελίνης ορού, που μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στη κάθετη γαστρεκτομή. Η μείωση της λεπτίνης και η αύξηση της αδιπονεκτίνης μετεγχειρητικά είναι αναμενόμενες και εξηγούνται από την μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους που παρατηρήθηκε μετά την εγχείρηση.
Introduction: Alterations in serum ghrelin, leptin and adiponectin after the surgical treatment for morbid obesity depend greatly from the kind of surgical procedure.Objective: To prospectively evaluate the long-term consequences of biliopancreatic diversion with duodenal switch (BPD-DS) on serum levels of ghrelin, leptin and adiponectin in a cohort of patients with morbid obesity.Materials and methods: Nine mobirdly obese patients who underwent BPD-DS were studied. Serum levels of ghrelin, leptin and adiponectin were determined preoperatively and 36 months postoperatively. All measurements were carried out by ELISA.Results: There was a statistically significant reduction in ghrelin and leptin postoperatively (P=0.008 and P=0.018, respectively). Adiponectin, as expected, increased postoperatively, without any significant statistical difference (P=0.109).Conclusions: Weight loss after ΒPD-DS causes a remarkable decrease in serum ghrelin, which could partly be attributed to the sleeve gastrectomy. Decrease in leptin and increase in adiponectin levels are expected and can be explained by the long-term weight loss which was observed postoperatively.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λεπτίνη
Νοσογόνος παχυσαρκία
Biliopancreatic diversion with duodencal switch
Γκρελίνη
Surgical treatment
Leptin
Morbid obesity
Gkrelin
Χειρουργική θεραπεία
Αδιπονεκτίνη
Χολοπαγκρεατική εκτροπή με διατήρηση πυλωρού
Adiponectin

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.