Στάθμιση της δοκιμασίας Stroop σε ελληνικό φυσιολογικό πληθυσμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The Stroop test in the greek population: normative data
Στάθμιση της δοκιμασίας Stroop σε ελληνικό φυσιολογικό πληθυσμό

Γουγουλιάς, Κυριάκος Γεωργίου

Εισαγωγή: Η δοκιμασία Stroop είναι μια νευροψυχολογική δοκιμασία που διεθνώς θεωρείται αξιόπιστη και ευαίσθητη για τον έλεγχο της μετωπιαίας λειτουργικότητας και των εκτελεστικών λειτουργιών. Η δοκιμασία μελετά το φαινόμενο της παρεμβολής (Interference). Συγκεκριμένα το φαινόμενο αυτό αναφέρεται στην αύξηση του χρόνου απάντησης ή την μείωση της ταχύτητας της απάντησης κατονομασίας του χρώματος με το οποίο είναι γραμμένη μια λέξη που αφορά ένα χρώμα, όταν η λέξη αυτή δεν συμφωνεί με το όνομα του χρώματος. Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι η στάθμιση των τιμών της δοκιμασίας Stroop σε ελληνικό φυσιολογικό πληθυσμό. Τύπος της έρευνας: Η έρευνα είναι πειραματικού αναλυτικού τύπου, χρονικής στιγμής (cross sectional) και διαστρωματωμένη (stratified).Υλικό και Μέθοδος: Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 274 άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Η διαστρωμάτωση του πληθυσμού έγινε ως προς την ηλικία, διαχωρισμένη σε έξι ηλικιακές ομάδες (18-29 ετών, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 και 70+), ως προς τα έτη εκπαίδευσης, χωρισμένα σε τρεις ομάδες (1-9 έτη, 10-12, 13+) και ως προς το φύλο (48,54% άντρες και 51,46% γυναίκες). Η κάθε ηλικιακή κατηγορία και ομάδα εκπαίδευσης έχει εξίσου σημαντική αντιπροσώπευση. Ως μεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν η ηλικία των ατόμων σε έτη και τα έτη των σπουδών τους. Οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι τρεις για κάθε μία από τις τρεις καρτέλες της δοκιμασίας. Η πρώτη είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο εξεταζόμενος να ολοκληρώσει το κάθε μέρος της δοκιμασίας σε δευτερόλεπτα, η δεύτερη είναι ο αριθμός των λαθών που έχει κάνει χωρίς να διορθώσει και η τρίτη είναι ο αριθμός των λαθών που έχει διορθώσει.Αποτελέσματα: Από την έρευνα προέκυψε ένας πίνακας με τις μεταβλητές ελέγχου στην μία πλευρά και τις εξαρτημένες μεταβλητές στην άλλη. Ο πίνακας αυτός περιέχει σε κάθε στοιχείο του, τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση της επίδοσης της κάθε ομάδας, που προέκυψε από τις μεταβλητές ελέγχου, για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές σε κάθε μέρος της δοκιμασίας.Συζήτηση: Η βιβλιογραφία της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας πάνω στο φαινόμενο Stroop, όπως το ανέπτυξε ο J Ridley Stroop το 1935, είναι πλούσια και εκτενής. Η παρούσα εργασία έρχεται να καλύψει ένα μικρό μέρος από το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία, παρέχοντας τις φυσιολογικές τιμές (normative data) για τον ελληνικό πληθυσμό. Η κλινική χρησιμότητα των φυσιολογικών τιμών της παρούσας δοκιμασίας, είναι ότι παρέχουν το σημείο αναφοράς για την νευροψυχολογική αξιολόγηση των ελλήνων ασθενών. Επιπροσθέτως αυτή η στάθμιση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, τόσο σε διαγνωστικό όσο και ερευνητικό επίπεδο στους έλληνες κλινικούς ιατρούς και ερευνητές.
Introduction: The Stroop test is a neuropsychological test which is nationally considered a reliable and sensitive tool for the assessment of frontal activity and executive function. The phenomenon of Interference is studied with this test. This phenomenon is referring to the increased response time or the decreased response speed of naming the color of the word which is referring to different color.Study objective: The aim of the study is to find the Normative Data of the Stroop test in the Greek Population.Design: This is an analytic, experimental, cross sectional, stratified study.Method: The population of the study is consisted of 274 adults from the general population. The study was stratified by age in years, level of education and sex. There were six age groups (18-29 years, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 και 70+), in three education level groups valued in years (1-9 years, 10-12, 13+). The dependent variables were three for every one of the three cards of the Stroop test. The first variable is the time in seconds that the participant needs to complete reading each of the three cards, the second was the number of corrected mistakes he did during the procedure and the third was the number of the uncorrected mistakes.Results; A table is created which is composed of the Normative data of the Stroop test according to age group and level of education. In every entry of the dependent variable there are two values, the mean and the standard deviation, for each group.Discussion: Increased is the interest of the scientific community on the Stroop test which was created by J Ridley Stroop in 1935. There is great need for the translation of and standardization neuropsychological tests in the Greek language. Normative data of the Stroop test is recommended for the use in the Greek population. The clinical utility of these Normative Data is to provide reference for the neuropsychological assessment of the Greek patients. Moreover these Normative Data of the Stroop test could be a useful tool for the Greek medical clinicians and researchers.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φαινόμενο παρεμβολής
Stroop test
Greek population
Normative data
Interference phenomenon
Δοκιμασία Stroop
Στάθμιση σε ελληνικό πληθυσμό

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.