Women enterprenenrship in rural greek areas.: The case of Vora and Paiko

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ελληνική ύπαιθρο: η περίπτωση του Βόρα και του Πάικου
Women enterprenenrship in rural greek areas.: The case of Vora and Paiko

Σπανουδάκη, Μελπομένη Πέτρου

Entrepreneurship nowadays is more than ever connected with the development of the countryside due to the complex role it has: it promotes employment, it is the strategy for the prevention of the desertion of rural areas and it increases the extra- agricultural income. Women’s contribution to financial activities is constantly increasing in the most countries all over the world.It is known that in the countryside there are numerous small and individual enterprises which are defined by their strong attachment to local production systems. It is also important women’s presence as entrepreneurs in the sector of tourism. In the last years these women have an intense presence in the sector of agro-tourism- a very special form of self-employment- which combines on the one side the small family enterprise with the parallel occupation at home or even agricultural exploitation on the other side.With the present survey there is an attempt to examine the characteristics of women entrepreneurs, their enterprises in rural areas on different levels of development in their fields of economy as well as the incentives of women entrepreneurs to the creation of their enterprises.This survey examines women entrepreneurship in two mountainous regions of Central Macedonia, the area Vora-Vegoritida and the area of Paiko which despite the fact that they have the same geomorphology, similar isolation from the urban centers and prevalence of primary sector, they differ as far as the alternative form of tourism in Vora area.For the research of the goals and issues of the survey primary and secondary data sources were used. The primary data were collected from a chosen sample of 190 women enterprises, 84 in Vora area and 106 in Paiko area with the help of a specially written questionnaire. The compilation of primary data started in March 2007 and it was completed in August 2007. In the data of the survey we implemented the following controls checking: The uncorrelated control t, the non-parametric control Mann-Whitney, the correlation coefficient of Pearson, The ρ of Spearman and finally the control x2 of Pearson. Sources for the secondary data were the Commercial and Industrial Champers of Pella and Kilkis, the population census for the years 1961 until 2001 and Internet.From this present research we conclude that the profile of the woman entrepreneur nowadays is that of middle aged women, married of limited education background whose enterprise is located where their permanent residence is. They were not raised in a family with business activities and they created this entrepreneurial opportunity in order to meet their financial needs and their wish for occupation. They declare as main and exclusive occupation their enterprise while some of them declare as a secondary occupation their involvement in agricultural, bearing in mind that most husbands are mainly involved in it.Women enterprises are small, individual enterprises with no or limited number of employees, with small work circle, small adaptability to the new conditions and market demands which yield small but satisfactory incomes to the entrepreneursWomen enterprises in the Greek countryside may not always be viable and competitive in financial terms. However, they are enterprises that play a significant role for the women themselves, their family, their local community, given that their activities support the daily life of the area which is absolutely essential for the retainment of the population in their native lands and the local development.
Η επιχειρηματικότητα στις μέρες μας συνδέεται όσο ποτέ άλλοτε με την ανάπτυξη της υπαίθρου λόγω του σύνθετου ρόλου που διαδραματίζει: προωθεί την απασχόληση, αποτελεί στρατηγική για την αποτροπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου και αυξάνει το εξωγεωργικό εισόδημα. Η συμβολή των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Είναι γνωστό ότι στην ύπαιθρο κυριαρχεί πλήθος πολύ μικρών και ατομικών επιχειρήσεων που προσδιορίζονται από την έντονη πρόσδεση τους στα τοπικά παραγωγικά συστήματα. Σημαντική εμφανίζεται η παρουσία των γυναικών επιχειρηματιών και στον τομέα του τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες της υπαίθρου κάνουν έντονη την παρουσία τους στο χώρο του αγροτικού τουρισμού, μια ιδιαίτερη μορφή αυτοαπασχόλησης, η οποία συνδυάζει αφενός τη μικρού μεγέθους οικογενειακή επιχείρηση και αφετέρου την παράλληλη απασχόληση στο σπίτι ή τη γεωργική εκμετάλλευση.Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών και των επιχειρήσεών που δημιουργούν σε αγροτικές περιοχές με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των τομέων της οικονομίας τους καθώς και τα κίνητρα των γυναικών επιχειρηματιών για την δημιουργία των επιχειρήσεών τους.Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε δύο ορεινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, την περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδα και την περιοχή του Πάικου, οι οποίες παρά το γεγονός ότι έχουν την ίδια γεωμορφολογία, παρόμοιο αποκλεισμό από τα αστικά κέντρα και επικράτηση του πρωτογενούς τομέα, διαφέρουν ως προς την παρουσία εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή του Βόρα.Για την διερεύνηση των στόχων και υποθέσεων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές δεδομένων. Τα πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν από επιλεγμένο δείγμα 190 γυναικείων επιχειρήσεων, 84 στην περιοχή του Βόρα και 106 στην περιοχή του Πάικου, με τη βοήθεια ειδικά συνταγμένου ερωτηματολογίου. Η συγκέντρωση των πρωτογενών δεδομένων ξεκίνησε το Μάρτιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2007. Στα δεδομένα της έρευνας εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι: ο μη συσχετισμένος έλεγχος t, ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson, Το ρ του Spearman κα τέλος ο έλεγχος χ2 του Pearson. Πηγές για τα δευτερογενή δεδομένα αποτέλεσαν τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια των νομών Πέλλας και Κιλκίς, η απογραφή του πληθυσμού για τα έτη 1961 έως και 2001 και το Internet.Από την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι το προφίλ της γυναίκας επιχειρηματία σήμερα αφορά κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας, παντρεμένες, περιορισμένου μορφωτικού επιπέδου. των οποίων ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης συμπίπτει με τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Δε μεγάλωσαν σε οικογένεια με επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιούργησαν την επιχειρηματική ευκαιρία για να ικανοποιήσουν οικονομικές ανάγκες και την επιθυμία τους για απασχόληση. Δηλώνουν ως κύρια και αποκλειστική απασχόληση την επιχείρησή τους, με λίγες από αυτές να δηλώνουν ως δευτερεύον επάγγελμα την απασχόλησή τους στη γεωργική εκμετάλλευση, παρ΄ ότι οι περισσότεροι σύζυγοι έχουν ως κύρια απασχόληση τη γεωργία. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την αδύναμη σχέση της γεωργίας με την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Οι γυναικείες επιχειρήσεις είναι μικρές, ατομικές επιχειρήσεις, με κανένα ή μικρό αριθμό απασχολούμενων, με μικρό κύκλο εργασιών, μικρή προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς που εξασφαλίζει χαμηλά εισοδήματα στην επιχειρηματία, τα οποία όμως την ικανοποιούν.Οι γυναικείες επιχειρήσεις στην ελληνική ύπαιθρο μπορεί να μην είναι πάντα βιώσιμες και ανταγωνιστικές με οικονομικούς όρους. Είναι όμως επιχειρήσεις οι οποίες επιτελούν ένα σημαντικό ρόλο για την ίδια τη γυναίκα, για την οικογένεια της και για την τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι η δραστηριότητά τους αφορά στη στήριξη της καθημερινής ζωής του τόπου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκράτηση του πληθυσμού στον «τόπο του» και την τοπική ανάπτυξη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βόρας
Γυναίκα επιχειρηματία
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Paiko
Ελληνική ύπαιθρος
Women enetreneurship
Greek rural areas
Πολιτικές προβλήματα κίνητρα γυναικείας επιχειρηματικότητας
Voras
Policies, problems, prospects, incentive of women entrepreuenrship
Πάικο
Προφίλ γυναίκας επιχειρηματία
Woman entrepreneuner/profile

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.