Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Consolidated financial statements
Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κουσιδώνης, Ιωάννης Χρήστου

The assignement entitled "Consolidated Financial statements" introduces us to the definitions to the authorities and the laws based on the consolidation of the ventures. It presents us the rules that the models are imposed on us around the world and the relationship of these models with the applying system of our country. Regarding the practical part it deputs a simple example for the better understanding of the mechanics of consolidation.
Η εργασία με τίτλο "Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις" μας κάνει μια εισαγωγή στον ορισμό, στις αρχές και στους νόμους πάνω στους οποίους βασίζεται η ενοποίηση των επιχειρήσεων. Μας παρουσιάζει επίσης τους κανόνες που βάζουν τα πρότυπα ανά τον κόσμο και την σχέση τους με το ισχύων σύστημα της χώρας μας. Οσο αναφορά το πρακτικό μέρος παραθέτεται ένα απλό παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών ενοποίησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Financial statements
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ενοποιημένες καταστάσεις
Consolidated statements

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.