Αξιολόγηση έργων Ευρωπαϊκής Ενωσης: μια εφαρμογή της πολυκριτήριας ανάλυσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Evaluation of European Union's projects: A multicriteria analysis ' application
Αξιολόγηση έργων Ευρωπαϊκής Ενωσης: μια εφαρμογή της πολυκριτήριας ανάλυσης

Τερζή, Μαρία Ευαγγέλου

Αντικειμενο της παρούσας εργασίας, αποτελεί η πρόταση μιας μεθοδολογίας και η εφαρμογή της στην αξιολόγηση ενός έργου της Ε.Ε., ώστε να εξαχθούν ασφαλή τελικά συμπεράσματα που θα αφορούν τον Προγραμματικό Σχεδιασμό του, την Πορεία Υλοποίησης, την Αποτελεσματικότητα και τις Επιπτώσεις. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται στην αξιολόγηση των Δράσεων Συμβουλευτικής του έργου Equal ΙΙ "Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Π.Μ.Ε. μέσω της δια βίου μάθησης σε θέματα επιχειρηματικότητας", με απώτερο στόχο την εξαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων όσον αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο ευρύτερης εφαρμογής των διαφόρων παρεμβάσεων. Η πρόταση περιλαμβάνει κατ'αρχήν την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνόλου κατάλληλων δεικτών και κριτηρίων. Στη συνέχεια την ανάλυση αυτών και την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων με τη χρήση στατιστικών μεθόδων και της πολυκριτήριας Ανάλυσης. Στις στατιστικές μεθόδους περιλαμβάνονται πέρα από τις απλές μεθόδους περιγραφικής Στατιστικής και η Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis) και η Ανάλυση Αντιστοιχιών (Correspondence Analysis).
The main issue of this work is the proposal of a methodology and its application in the evaluation of a European's Union project, so that final conclusions that will concern its time schedule, the process of accomplishment, the effectiveness and its impacts, can be exported. The proposed methodology is applied in the evaluation of the advisory Actions of the task "The Reinforcement of Adaptability through Life-Long Learning for Business Issues in Very Small Enterprises" of Community Initiative EQUAL II, with final objective the export of final conclusions for the possibility and the way of a wider application of these interventions. This proposal firstly includes the creation and application of suitable indicators and criteria. Then, the analysis of these criteria and the export of results and conclusions with the use of statistical methods and mainly of Multicriteria Analysis. These statistical methods include the simple methods of Descriptive Statistical, the Analysis of Equivalences (Corespondence Analysis).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προγράμματα
Cluster analysis
Πολυκριτήρια ανάλυση
Evaluation
Promethee II
Correspondence analysis
Multicriteria analysis
Ανάλυση σε συστάδες
Community initiatives
Κοινοτική πρωτοβουλία equal

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.