Τα αίτια και ο μηχανισμός λειτουργίας της χειμαρρικής δράσης του Χ. Ρ. καταρράκτη του Ν. Αρτας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The cause and the mechanism of torrential action of torrent "katarraktis" of Arta perefecture
Τα αίτια και ο μηχανισμός λειτουργίας της χειμαρρικής δράσης του Χ. Ρ. καταρράκτη του Ν. Αρτας

Λαναρά, Θεοδώρα Βασιλείου

Στην εργασία μελετήθηκαν τα αίτια και ο μηχανισμός λειτουργίας της χειμαρρικής δράσης του χειμαρρικού ρεύματος "Καταρράκτη". Στην αρχή γίνεται μια περιγραφή της περιοχής και χαρτογραφική απεικόνιση του χειμαρρικού ρεύματος. Αναλύονται οι βασικοί παράγοντες χειμαρρικότητας (κλίμα, γεωλογικό υπόθεμα, ανάγλυφο και βλάστηση). Στη συνέχεια αναλύεται το χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό) της περιοχής (χειμαρρικά φαινόμενα-εστίες παραγωγής φερτών υλικών και γίνεται υπολογισμός της μέγιστης υδατοπαροχής και στερεοπαροχής. Τέλος έγινε προσπάθεια ώστε να καταγραφούν τα τεχνικά και φυτοτεχνικά έργα (εκτελεσθέντα υδρονομικά έργα) στη λεκάνη απορροής του χειμαρρικού ρεύματος "Καταρράκτη". Μετά από επιτόπια μετάβαση στις θέσεις κατασκευής των έργων και την παράλληλη λήψη φωτογραφιών, έγινε αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας τους (είδος κατασκευασθέντος έργου, υλικά δόμησης, σημερινή κατάσταση, εκπλήρωση σκοπού κατασκευής)
In this paper the cause and the mechanism of torrential action of torrent "Katarraktis" is investigated. Firstly the area is described and mapping of torrent "Katarraktis". The basic torrential factors of the are analyzed (climate, geological support, relief and vegetation). In addition the torrential environment (potential) of the research area is investigated (torrential phenomena) and calculation of the maximum expectend rain off and sediment discharge of the research area torrent is determined. Finally there was an attempt of registration all the technical and planting works (torrent control works) constructed at the research area. Functionality controls of the constructios after visiting them and getting photographs (kind of constructed work, construction materials, present condition)

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λεκάνη απορροής
Torrent
Katarraktis
Torrential factors
Basin
Παράγοντες χειμαρρικότητας
Υδρονομικά έργα
Torrential environment
Χειμαρρικό ρεύμα
Χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό)
Καταρράκτης
Torrent control works

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)