Διερεύνηση της γνώσης και χρήσης γραμματικών κανόνων στη γραφή των παιδιών του δημοτικού σχολείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Διερεύνηση της γνώσης και χρήσης γραμματικών κανόνων στη γραφή των παιδιών του δημοτικού σχολείου

Δημοπούλου, Γεωργία Ναπολέοντος

In the present study, wich took place during the school year 2006-2007, we have tried to investigate the cause of most of the mistakes pupils of the fifth and sixth grade of Primary school make in the case of stem-morphemes as well as their spelling abilities. For this purpose 138 pupils participated. They were given the following tasks: a) three morpho-syntactic tests and b) a writing word-filling cloze test, where the words were taken from their respective basic vocabulary of the language text-book. The results showed that the cause of most of the mistakes constitutes multiplicity of choices that correspond to a phoneme. The developmental course of the spelling competence of students of the 5th and 6th grade was confirmed, which is however due to the faculty for bigger memorization and not to the use of morpho-syntactic strategies. It was proved that the children make mainly use of the strategy of memorization and inventing spelling. Nevertheless, a significant correlation was noted between the use of the morpho-syntactic strategy and the capacity for orthographic writing.
Στην παρούσα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2006-2007, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε την αιτία των περισσότερων ορθογραφικών λαθών που κάνουν οι μαθητές/-τριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του δημοτικού σχολείου στα θεματικά μορφήματα, καθώς και την ορθογραφική τους ικανότητα. Για το σκοπό αυτό έλαβαν μέρος στην έρευνα 138 παιδιά των παραπάνω τάξεων. Τους δόθηκαν τα εξής τεστ: α) τρία έργα μορφοσύνταξης και β) ένα έργο γραφής λέξεων μέσα σε προτάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αιτία των περισσότερων ορθογραφικών λαθών αποτελεί η πολλαπλότητα των επιλογών που αντιστοιχούν σε ένα φώνημα. Παρατηρήθηκε αναπτυξιακή πορεία, η οποία όμως οφείλεται στην ικανότητα για μεγαλύτερη απομνημόνευση και όχι στη χρήση μορφοσυντακτικών στρατηγικών. Αποδείχθηκε, επίσης, ότι τα παιδιά κάνουν κυρίως χρήση της στρατηγικής της απομνημόνευσης και της επινοημένης γραφής. Ωστόσο, σημειώθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση μορφοσυντακτικών στρατηγικών και στην ικανότητα για ορθογραφημένη γραφή.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Stem-morpheme
Spelling
Morpho-syntax
Ορθογραφία
Primary school
θεματικό μόρφημα
Δημοτικό σχολείο
Μορφοσύνταξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)