Υπολογιστική ανάλυση με εφαρμογές στην πολυδιακριτική ανάλυση της πληροφορίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Computational analysis with applications in the multiresolution analysis of information
Υπολογιστική ανάλυση με εφαρμογές στην πολυδιακριτική ανάλυση της πληροφορίας

Πολυχρονίδου, Περσεφόνη Κ.

The dissertation deals with finding new discrete linear and nonlinear transforms and the formation of new algorithms capable extracting local information and finding non linear structures, hidden grammar and periodicity of information. We construct a class of iniertible square sparse matrices in a sense that these matrices result from a recursive procedure with the use of dilation and union operators. These matrices compose a multiscale analysis in the space of sequences of finite length, that provide control of local information. We use the properties of the matrices to develop a prediction model for nearly periodic sequences. We construct non linear invertilbe transforms of RIESZ products of the above matrices and we develop cipher method
Η διατριβή ασχολείται με την εύρεση νέων διακριτών γραμμικών και μη γραμμικών μετασχηματισμών και την ανάπτυξη νέων αλγόριθμων ικανών καταρχήν στην εξαγωγή της τοπικής πληροφορίας και επιπλέον, στην εύρεση μη γραμμικών δομών, στην εύρεση της κρυμμένης γραμματικής και της περιοδικότητας της πληροφορίας. Κατασκευάζεται μια ευρεία κλάση τετραγωγικών αντιστρέψιμων πινάκων, με τρόπο ώστε οι πίνακες αυτοί να προκύπτουν από μια αναδρομική διαδικασία με χρήση κατάλληλα επιλεγμένων τελεστών διαστολής και σύνθεσης πινάκων. Οι πίνακες αυτοί συνθέτουν μια κλιμακωτή ανάλυση σε χώρους ακολουθιών πεπερασμένου μήκους που εξασφαλίζει τον έλεγχο της τοπικής πληροφορίας. Χρησιμοποιούνται ιδιότητες των πινάκων αυτών ώστε να αναπτυχθεί ένα μοντέλο πρόβλεψης για σχεδόν περιοδικές ακολουθίες. Κατασκευάζονται μη γραμμικοί αντιστρέψιμοι μετασχηματισμοί του γινομένου RIESZ που ορίζονται από τους ανώτερους πίνακες και παρατίθεται μια μέθοδος κρυπτογράφησης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

RIESZ product
Sampling theory
Δειγματοληπτική θεωρία
Cryptanalysis
Πληροφορική, Μαθηματικά
Πολυδιακριτική ανάλυση
Computer science, Mathematics
Sparse matrices
Γινόμενο RIESZ
Κρυπτογραφία
Multiresolution analysis
Αραιοί πίνακες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.