Ηθικός προσανατολισμός και αξίες των στελεχών στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ethical orientation and values of greek managers
Ηθικός προσανατολισμός και αξίες των στελεχών στην Ελλάδα

Χανδόλια, Ανδρομάχη Δημητρίου

Το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στον ηθικό προσανατολισμό των στελεχών στην Ελλάδα και διαπραγματεύεται τις έννοιες της ανομίας, του κώδικα ηθικής, τις αξίες και τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ηθικά διλήμματα. Επίσης, αναφέρεται ο εσωτερικός κώδικας ηθικής. Στη συνέχεια, διενεργείται μια έρευνα στον τραπεζικό τομέα και μέσω του συστήματος SPSS διεξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία συμβάλλουν στην έρευνα και στοχεύουν στην βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
The content of this project is referred to the ethical orientation of Greek managers and deals with anomia, code of ethics, values, factors that influence ethical dilemmas and internalised code of ethics. Furthermore, a survey is conducted and through SPSS some valuable conclusions are reached which shed light on the literature review and try to improve the current situation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ethical orientation
Ανομία
Κώδικας ηθικής
Bank
Managers
Code of ethics
Values
Στέλεχος
Ηθικός προσανατολισμός
Αξίες
Τράπεζα
Anomia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.