Η επίδραση της ηλικίας και της γωνιακής ταχύτητας στη σχέση γωνίας της άρθρωσης και μεγίστης ροπής κατά την ισοκινητική σύσπαση των εκτεινόντων μυών του γόνατος προεφήβων και ενηλίκων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The effect of age and angular velocity on the relation between peak torque and joint angle during isokinetic contraction of knee extensors of prebuscent and adults
Η επίδραση της ηλικίας και της γωνιακής ταχύτητας στη σχέση γωνία της άρθρωσης και κορύφωση της ροπής κατά την ισοκινητική σύσπαση των εκτεινόντων μυών του γόνατος προεφήβων και ενηλίκων
Η επίδραση της ηλικίας και της γωνιακής ταχύτητας στη σχέση γωνίας της άρθρωσης και μεγίστης ροπής κατά την ισοκινητική σύσπαση των εκτεινόντων μυών του γόνατος προεφήβων και ενηλίκων

Χατζηιωάννου, Στυλιανός Ιωάννου

Προηγούμενες έρευνες έχουν εξετάσει την επίδραση της ταχύτητας στην παραγωγή ροπής, στην αγωνιστική και ανταγωνιστική δραστηριότητα διαφόρων μυϊκών ομάδων κυρίως σε ενήλικες αλλά και σε ανήλικους. Όταν στην παραπάνω αλληλεπίδραση προστεθεί και ο παράγοντας γωνία της άρθρωσης ή γωνιακού εύρους για ισοκινητικές συσπάσεις τότε η βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη, Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ηλικίας και της γωνιακής ταχύτητας στη σχέση γωνίας της άρθρωσης και κορύφωσης της ροπής, στη μεταβολή της ροπής ανά διάφορα εύρη κίνησης καθώς και στη μεταβολή της διέγερση των αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών του γόνατος. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 ενήλικες και 12 προέφηβοι ηλικίας 9-11 ετών. Οι ασκούμενοι εκτέλεσαν σε ισοκινητικό δυναμόμετρο Cybex Norm, δυο μέγιστες σύγκεντρες και έκκεντρες εκτάσεις του γόνατος, στις γωνιακές ταχύτητες των 30, 60, 90, 120, 150 και 200ο /sec. Γινόταν ταυτόχρονη συλλογή ηλεκτρομυογραφήματος του ορθού μηριαίου, του έσω και έξω πλατέως και της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μηριαίου. Ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με επίπεδο σημαντικότητας: p<0,05 και Post-hoc test για τον εντοπισμό επιμέρους διαφορών μεταξύ των ομάδων, των γωνιακών ταχυτήτων και των γωνιακών ευρών.Όσον αφορά τη σχέση γωνία της άρθρωσης και μέγιστης ροπής από τα αποτελέσματα φαίνεται επίδραση της γωνιακής ταχύτητας, όχι όμως και της ηλικίας παρ’ όλο που στους προέφηβους η γωνία ήταν μεγαλύτερη (0=πλήρης έκταση) σ’ όλες τις γωνιακές ταχύτητες. Επίσης, εντοπίστηκε αύξηση στην αγωνιστική και ανταγωνιστική ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα με την αύξηση της ταχύτητας και για τις δυο ομάδες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Σχετικά με την επίδραση του γωνιακού εύρους εντοπίστηκαν διαφορές καθώς οι ενήλικες παρουσίασαν τη μέγιστη ροπή στο γωνιακό εύρος των 60-70ο ενώ οι προέφηβοι στο αντίστοιχο των 70-80ο . Στην αγωνιστική δραστηριότητα δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των γωνιακών ευρών σε κανέναν μυ ούτε εντός ούτε μεταξύ των ομάδων. Επιπλέον, οι προέφηβοι παρουσίασαν μεγαλύτερη συνενεργοποίηση των ανταγωνιστών στην αρχή και στο τέλος της κίνησης.Από τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι οι όποιες διαφορές εντοπίστηκαν μεταξύ των δυο ομάδων στη σχέση παραγωγή ροπής και γωνία της άρθρωσης ή γωνιακού εύρους δεν μπορούν να αποδοθούν σε διαφορές στην ενεργοποίηση των αγωνιστών ή των ανταγωνιστών αλλά μάλλον σε διαφορές στην ελαστικότητα του μυοτενόντιου συστήματος. Επομένως, επιπλέον διερεύνηση απαιτείται στο πεδίο αυτό για την επαλήθευση της παραπάνω υπόθεσης.
The purpose of this study was to examine the effect of age and angular velocity on the relation between peak torque and joint angle, as well as on the agonist and antagonist activity after maximal isokinetic extensions of knee joint of prebuscents and adults. The results indicated that there was a velocity effect but no age effect on the relation between peak torque and joint angle. The same holds true for agonist and antagonist activity. Furthermore, differences between two groups on strength development during the movement have been reported. The differences may be caused by differences on the elasticity of the muscletenondious system.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γωνιακή ταχύτητα
Μέγιστη ροπή
Peak torque
Isokinetic torque
Prebuscent and adults
Προέφηβοι και ενήλικες
Agonist and antagonist coactivation
Αγωνιστική και ανταγωνιστική δραστηριότητα
Angular velocity
Ισοκινητική σύσπαση
Εκτείνοντες του γόνατος
Knee exensors

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.