Το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα.: Κοινωνιολογική και θεολογική θεώρηση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Freedom of religion in Greece.: Sociological and theological aspect
Το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα.: Κοινωνιολογική και θεολογική θεώρηση

Πάκας, Αθανάσιος Δημητρίου

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας. Η θεώρηση του θέματος είναι κοινωνιολογική, νομική και θεολογική. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων θρησκεία, θρησκευτική ελευθερία και ανεξιθρησκία. Επισημαίνεται η διαφορά μεταξύ θρησκευτικής ελευθερίας και ανεξιθρησκίας και στη συνέχεια παρατίθεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της θρησκευτικής ελευθερίας, διεθνώς και ειδικότερα στην νεότερη Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος, αναφέρονται τα σημαντικότερα νομικά κείμενα, που κατοχυρώνουν τη θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα σήμερα. Στο τρίτο μέρος αναλύεται το περιεχόμενο της θρησκευτικής ελευθερίας και συγκεκριμένα, το αντικείμενό της, οι φορείς της και οι μορφές με τις οποίες αυτή εκδηλώνεται (ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και ελευθερία της λατρείας). Στο τέταρτο μέρος γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης ζητημάτων, που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και σχετίζονται με τη θρησκευτική ελευθερία, όπως η καύση των νεκρών, η πολιτική κηδεία, ο πολιτικός γάμος, η ονοματοδοσία – βάπτιση, ο όρκος, το άβατο του Αγίου Όρους, η θρησκευτική διδασκαλία, οι θεολογικές σπουδές, ο προσηλυτισμός, η επικρατούσα θρησκεία και η εφαρμογή του μουσουλμανικού δίκαιου στην περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Στο πέμπτο μέρος, τέλος, παρατίθενται περιληπτικά οι σημαντικότερες προσφυγές Ελλήνων πολιτών κατά της Ελλάδας για παραβίαση της θρησκευτικής τους ελευθερίας. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται παράρτημα, το οποίο περιέχει επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας
The present master’s thesis deals with the question of religious freedom in Greece today. The sociological, theological and legal aspect is the writer’s effort to approach this topic. The conceptual clarification of the terms religion, freedom of religion and religious tolerance is reported in the first part of the thesis. The difference between freedom of religion and religious tolerance is pointed out, as well as a short historical retrospection of religious freedom, internationally and more specifically in modern Greece. In the second part, the most important legal texts are reported, which consolidate the freedom of religion in Greece today. In the third part, the content of religious freedom is analyzed and particularly its subject matter, its institutions and the forms with which is expressed (freedom of religious conscience and freedom of worship). In the fourth part, there is an attempt to approach questions, that preoccupy the Greek society and are related to the religious freedom, such as cremation, civil funeral, civil marriage, name-giving, baptism, oath, “avaton” of Mt Athos, religious teaching, theological studies, proselytism, the prevailing religion and the application Moslem law in the region of the Greek territory. Finally, in the last part of the thesis the most important resorts of Greek citizens against the Greek government are mentioned shortly, concerning the violation of their religious freedom. The annex, in the end of the thesis contains selected judicial decisions from Greek courts and the European Court of Human Rights concerning questions of religious freedom.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Specific matters of religious freedom
Ειδικά ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας
Religious tolerance
Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης
Freedom of religion
Ελευθερία λατρείας
Freedom of religious conscience
Freedom of worship
Θρησκευτική ελευθερία
Ανεξιθρησκεία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)