δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
E-business and supply chain management: Εφαρμογή της διαχείρισης της αλυσίδας προμηθειών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν
E-business and supply chain management

Χρυσοστόμου, Σοφία Ανέστη

In this diplomatic work, becomes effort of approach, of so much significances and techniques of supply chain with e-business. It will become explicit that it cannot sutter achieved electronic (e-business) enterprice without organised management of supply chain. And from the other side, that it cannot exist effective management of supply chain without the use of techniques and applications of e-business. More concretely, after the opposition of certain introductive elements, we will examine the theoretical frame and the significance, of supply chain and e-business. Then in the next part will be presented to co-existence of logistics as well as reverse logistics with e-business and the integratis supply chain will be discussed. Moreover the knowest technological applicants will be becomed completely recording. In the 8th chapter, data from researches will be presented and analysed and we can notice the Greenaction in e-business. At the end from the research of bibliography an enterpising model will be presented and two big enterprises will be reported as examples.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «E- business and Supply Chain management. Εφαρμογή της Διαχείρισης της Αλυσίδας Προμηθειών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν» στα πλαίσια του διατμηματικόυ μεταπτυχιακού προγράμματος «Πληροφορική και Διοίκηση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου γίνεται προσπάθεια προσέγγισης τόσο των εννοιών και των τεχνικών της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και του ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business). Θα γίνει σαφές ότι δεν μπορεί να υφίσταται επιτυχημένη ηλεκτρονική επιχείρηση χωρίς οργανωμένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και από την άλλη ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς την χρήση τεχνικών και εφαρμογών του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Πιο συγκεκριμένα, μετά την παράθεση κάποιων εισαγωγικών στοιχείων, στα κεφάλαια 2 και 3 που ακολουθούν θα εξεταστεί το θεωρητικό πλαίσιο και οι έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας, των Logistics και του e- επιχειρείν. Στο κεφάλαιο 4 θα παρουσιαστεί η συνύπαρξη των logistics καθώς και των reverse logistics με το e-επιχειρείν. Εν συνεχεία θα γίνει μια εκτενής αναφορά στα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού επιχειρείν στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο 6ο κεφάλαιο θα συζητηθεί η ενοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα και των τεχνικών που εφαρμόζονται και υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα γίνει πλήρης καταγραφή των πιο γνωστών τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο 8ο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν δεδομένα από έρευνες που αναπαριστούν την ελληνική δράση στο e-επιχειρείν. Εν συνεχεία, από την εξέταση της βιβλιογραφίας και των ερευνών, στο κεφάλαιο 8 θα παρουσιαστεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Τέλος κρίνεται αναγκαία η αναφορά σε δυο μεγάλες επιχειρήσεις ως παραδείγματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαμέσου του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

E-marketplaces
Supply chain management
Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Ηλεκτρονική αγορά
Εφοδιαστική αλυσίδα
Logistics
E-business

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.