Παρασκευή βιοαποικοδομήσιμων αλειφατικών πολυεστέρων και χρήση ως έκδοχα της δραστικής ουσίας Ropinirole και μελέτη του ρυθμού αποδέσμευσης αυτής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Synthesis of biodegradable aliphatic polyesters and use of them as carriers of the drastic substance Ropinirole and study of the drug release rate
Παρασκευή βιοαποικοδομήσιμων αλειφατικών πολυεστέρων και χρήση ως έκδοχα της δραστικής ουσίας Ropinirole και μελέτη του ρυθμού αποδέσμευσης αυτής

Γκιλιόπουλος, Δημήτριος Ιωάννη

In the frames of postdoctoral thesis, seven different aliphatic polyesters were prepared (PPSuc, PPGlu, PPAd, PPPim, PPSub, PPAz and PPSeb). 1,3-propanediol and an aliphatic dicarboxylic acid were used as monomers. The purpose of the study was the eucaptulation of drug Ropinirole in nanoparticles of the above polyesters, as long as the controlled drug release from nanoparticles. During the first stage of the study, synthesis and characterization of polyesters were carried out. Moreover, biodegradability of polyesters was studied. At the second stage, nanoencapsulation of the drug, nanoparticle characterization and the study of drug release were carried out.
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών παρασκευάστηκαν εφτά διαφορετικοί αλειφατικοί πολυεστέρες (PPSuc, PPGlu, PPAd, PPPim, PPSub, PPAz και PPSeb). Ως μονομερή χρησιμοποιήθηκαν γ 1,3-προπανοδιόλη και ένα αλειφατικό δικαρβοξυλικό οξύ. Σκοπός της εργασίας ήταν να επιτευχθεί η ενθυλάκωση του φαρμάκου Ropinirile σε νανοσωματίδια των παραπάνω πολυεστέρων, καθώς και η ελεγχόμενη αποδέσμευση του φαρμάκου από τα νανοσωματίδια. Στο πρώτο στάδιο της εργασίας έγινε η σύνθεση των πολυμερών και ο χαρακτηρισμός τους. Επίσης μελετήθηκε και η συμπεριφορά των πολυεστέρων στην ενζυμική υδρόλυση. Στο δεύτερο στάδιο έγινε η νανοενθυλάκωση του φαρμάκου, ο χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων και η μελέτη της αποδέσμευσης του φαρμάκου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νανοενθυλάκωση
Biodegradation
Nanoeucapsulation
Αλειφατικοί πολυεστέρες
Controlled drug release
Βιοαποικοδόμηση
Aliphatic polyesters
Ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)