Ανάγνωση παραμυθιών από μητέρες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.: Διερεύνηση ενός γεγονότος γραμματισμού κατά την προσχολική περίοδο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Story reading by greek mothers to preschool children: analysis of a family literacy event in the preschool years
Ανάγνωση παραμυθιών από μητέρες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.: Διερεύνηση ενός γεγονότος γραμματισμού κατά την προσχολική περίοδο

Τσαουσίδου, Ασπασία Κωνσταντίνου

Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται σ' ένα γεγονός γραμματισμού, την ανάγνωση ιστοριών, όπως παρουσιάζεται από Ελληνίδες μητέρες και τα προσχολικά παιδιά τους. Η ανάγνωση ιστοριών έχει εξεταστεί εκτεταμένα μέσω της εγγγραμματοσύνης ,σε σχέση με άλλα πολιτιστικά πλαίσια. Οι αναλύσεις έχουν φανερώσει αυτό το ρόλο ως ένα σημαντικό γεγονός που διαμορφώνεται τόσο ανάμεσα στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών (και μάλιστα στη διεύρυνση της γνώσης του λεξιλογίου τους) όσο και στην προετοιμασία τους για την απόκτηση σχολικών αφηγηματικών στρατηγικών. 10 δυάδες(αποτελούμενες από πέντε μητέρες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πέντε μητέρες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)και τα παιδιά τους συμμετέχουν στη μελέτη. Στις μητέρες ζητήθηκε να διαβάσουν 4 παραμύθια στα παιδιά τους, τα οποία είχαν ηλικία 4 προς 5 ετών. Τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων αναλύθηκαν, ενώ είχε διεξαχθεί και συνέντευξη πριν την ανάγνωση ιστοριών. Η ανάλυση αποκόμισε ξεκάθαρα δείγματα από τις δυάδες. Μελετήθηκε εάν ο τρόπος που διάβασαν οι μητέρες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφέρει σημαντικά από τα στυλ που υιοθέτησαν οι μητέρες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μητέρες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συζητούν λιγότερο την ιστορία με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης απ' ότι οι μητέρες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδιαφέρον αποτέλεσε το γεγονός ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στην ανάγνωση των μητέρων τους κάνοντας χαρακτηρισμούς, σχόλια και ερωτήσεις αρκετά συχνά. Πάντως, όπως αποδείχτηκε, τα παιδιά των μητέρων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν περισσότερο στις συζητήσεις απ' ότι τα παιδιά των μητέρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δυάδες των δυο γκρουπ επικεντρώθηκαν στην ανάγνωση ιστοριών περισσότερο ως γεγονός διαμόρφωσης της γλωσσικής ανάπτυξης. Κανένα από τα δυο γκρουπ δεν επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη στρατηγικών που θα βοηθούσε τα παιδιά να υιοθετήσουν τρόπους για περαιτέρω αφηγήσεις.
This study focuses on the way a literacy event, story reading, has been enacted by Greek mothers and their pre-school children. Story reading has been analyzed extensively in the literature with regard to other cultural contexts; analyses have revealed its role as an important event that shapes both children's language development (and indeed their vocabulary knowledge) as well as their appropriation of school-valued narrative strategies. 10 dyads (consisting of five mothers with secondary education and five mothers with university education) and their children took part in this study. Mothers were asked it read 4 fairy tales to their children, ranging from 4 to 5 years old. The interactions resulting were analyzed and interviews were taken before these readings took place. The analysis sought to identify potential distinct reading patterns among dyads. It was investigated whether that the secondary-educated mothers read the fairy tales in ways that differed significantly from the styles adopted by university-educated ones. The results indicated that mothers with secondary education discussed the story less with their children during the reading than the university-educated mothers. Interestingly, children responded to their mothers' reading by making characterizations, comments and questions quite often. However, as attested, it was the children from university-educated mothers that participated more in the discussions than the children from mothers with secondary education. Both groups of dyads focused on story reading as an event shaping language learning. None of the two groups focused on the development of discourse strategies that could help children appropriate school-valued narrative strategies.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οικογενειακή εγγραματοσύνη
Γλωσσική ανάπτυξη
Γεγονότα εγγραματοσύνης
Literacy events
Story book reading
Language development
Family literacy
Emergent literacy
Ανάγνωση βιβλίων ιστορίας
Αναδυόμενος γραμματισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)