Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9000 στην εκπαίδευση: μια μελέτη για Ευρώπη και Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Iso 9000 in education: a study for European countries and Greece
Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9000 στην εκπαίδευση: μια μελέτη για Ευρώπη και Ελλάδα

Χατζηδήμου, Βαλεντίνη Κωνσταντίνου

Η εργασία ξεκινάει με μια εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας, της διαχείρισης ποιότητας. Γίνεται αναφορά στον οργανισμό ISO και στη συνέχεια γίνεται μια περιγραφή των προτύπων. Στόχος είναι να έχει ο αναγνώστης μια εικόνα για την πρακτική διαδικασία που ακολουθείται για την πιστοποίηση ενός οργανισμού.Ακολουθεί επισκόπηση της βιβλιογραφίας / αρθρογραφίας γύρω από την εφαρμογή του ISO 9000 στον εκπαιδευτικό τομέα και αναλύονται ορισμένα σημεία που απασχολούν τους μελετητές.Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης της εφαρμογής του προτύπου στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Αγγλία και περιγράφεται η περίπτωση ενός πανεπιστημίου στη Ρουμανία. Σκόπιμα επιλέχθηκαν δύο χώρες με σημαντικές διαφορές στο επίπεδο διαβίωσης και στην κοινωνική κουλτούρα, για να μελετηθεί το θέμα από δύο διαφορετικές σκοπιές που όμως τελικά καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Γίνεται η περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την πιστοποίηση ενός ιδιωτικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000. Τέλος κατατίθεται μία καινοτόμος πρόταση που αφορά την πιστοποίηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
The study begins with a general view of the significance of quality, and total quality management. Then follows a report for ISO organization and afterwards a description of ISO 9000 models. The objective is to give a brief image of the practical steps that are required for accreditation through ISO 9000. Next there is a broader review of bibliography about the application of ISO 9000 in the educational sector and certain points that occupy the students are analyzed. Some case studies of ISO application are presented. These took place in Europe, most of them in England and in Romania. Deliberately these two countries have been selected for this study because they have important economic and social differences. Despite these two different viewpoints both of them lead to the same conclusion. Afterwards there is a description of ISO 9001:2000implementation in a private school in Greece.Finally an innovative proposal is stated which concerns the certification of postgraduate program in the Aristotelian University Thessalonica.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πιστοποίηση
Education
Διασφάλιση
Quality
Ποιότητα
Εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.