Η υποχρέωση σεβασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εργαζόμενου (σεβασμός του δικαιώματος του εργαζόμενου για πληροφοριακό αυτοκαθορισμό)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The obligation of respect of data of personal character of worker (respect of right of worker for informative self-definition)
Η υποχρέωση σεβασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εργαζόμενου (σεβασμός του δικαιώματος του εργαζόμενου για πληροφοριακό αυτοκαθορισμό)

Κουράκλη, Ευτυχία Δημητρίου

Η κοινοτική οδηγία 95/46/EK αποτελεί το βασικό κείμενο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Οδηγία αυτή σε συνδυασμό με την Οδηγία 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο και θέτει τα όρια για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα στα ιδιότυπα πλαίσια λειτουργίας της εργασιακής σχέσης.
The European Parliament and the Council Directive 95/46/EC is the reference text, at European level, on the protection of personal data. This Directive, in combination with the Directive 115/2001 of Hellenic Data Protection Authority set up a regulatory framework and strict limits on the collection and processing of personal data as developed in the particular frames of operation of the labour relation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Biometric methods
Επιτήρηση επικοινωνιών και χρήσης διαδικτύου
Ιδιωτικότητα στο χώρο εργασίας
Βιομετρικές μέθοδοι
Control of communication and use of internet
Privacy in the working place

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)