Εκτίμηση των επιπέδων μορίων προσκόλλησης, ως πρώιμων διεκτών ενδοθηλιοπάθειας, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν τιμπολόνη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Estimation of adhesion molecules levels, as early markers of endothelial dysfunction, in postmenopausal women receiving tibolone
Εκτίμηση των επιπέδων μορίων προσκόλλησης, ως πρώιμων διεκτών ενδοθηλιοπάθειας, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν τιμπολόνη

Ζωγράφου, Χρήστος Β.

Objective. The first step in atherosclerosis is characterized by the adherence of leucocytes to cell adhesion molecules expressed by endothelial cells. The precise mechanism by which the steroid hormones may influence the process of atheromatosis remains unclear. The main goal of this study was the estimation of the effect of tibolone on the circulating levels of two adhesion molecules, ICAM-2 and P-selectine, in healthy postmenopausal women. A secondary goal was the investigation of the effect of tibolone on lipid profile and homocysteine levels. Patients and methods. Fifteen postmenopausal women (mean age±SE: 50.40±0.73 years) were treated with tibolone (2.5mg/day) for six months. The control group consisted of ten postmenopausal women who received no treatment (mean age±SE: 49.50±0.67 years). Serum concentrations of ICAM-2, P-selectine, HDL, LDL, triglycerides and homocysteine were evaluated in both groups in baseline, in 3 and 6 months time. Statistical analysis was done using t-test and General Linear Model. Results. ICAM-2. Tibolone group: 462.61±32.41 U/ml, 466.44 ±40.00 U/ml and 459.55±46.01 U/ml at 0, 3 and 6 months respectively. Control group: 429.08±39.70 U/ml, 470.25±48.99 U/ml and 368.88 ±56.35 U/ml at 0, 3 and 6 months respectively. No significant difference was revealed. P-selectine. Tibolone group: 134.32±9.48 ng/ml, 125.06±9.25 ng/ml and 111.17±8.63 ng/ml at 0, 3 and 6 months respectively. Control group: 107.69±11.62 ng/ml, 124.92±11.33 ng/ml and 108.04±10.54 ng/ml at 0, 3 and 6 months respectively. No significant difference was revealed. In addition, no significant differences were observed in cholesterol, HDL, LDL, triglycerides and homocysteine levels during the study period in both groups. Conclusion. Tibolone does not alterate the expression of ICAM-2 and P-selectine in postmenopausal women. Tibolone does not induce changes in endothelial function. Tibolone treatment does not appear to have any effect on lipid profile and on homocysteine levels. Treatment with tibolone seems to be safe concerning the cardiovascular system
Σκοπός. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία της αθηρωμάτωσης χαρακτηρίζεται από την προσκόλληση λευκοκυττάρων στα κυτταρικά μόρια προσκόλλησης τα οποία εκφράζονται στο ενδοθήλιο. Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο οι στεροειδείς ορμόνες επιδρούν στη διαδικασία της αθηρωμάτωσης παραμένει αδιευκρίνιστος. Πρωτεύων στόχος αυτής της μελέτης ήταν η εκτίμηση της δράσης της τιμπολόνης στα επίπεδα δύο μορίων προσκόλλησης του ICAM-2 και της Ρ-σελεκτίνης σε υγιείς εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Δευτερεύοντα σκοπό αποτελούσε η αξιολόγηση της δράσης της τιμπολόνης στο λιπιδαιμικό προφίλ και στα επίπεδα της ομοκυστεΐνης Ασθενείς και μέθοδοι. Τιμπολόνη 2,5mg ημερησίως χορηγήθηκε για 6 μήνες σε 15 υγιείς εμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 50,40±0,73 έτη (X±SE). Ως ομάδα μαρτύρων χρησιμοποιήθηκαν 10 υγιείς εμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 49,50±0,67 (X±SE). Τα επίπεδα ορού του ICAM-2, Ρ-σελεκτίνης, χοληστερόλης, HDL, LDL, τριγλυκεριδίων και ομοκυστεΐνης προσδιορίστηκαν στο χρόνο 0, στο τέλος του 3ου μήνα και στο τέλος του 6ου μήνα. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το t-test και το γενικό γραμμικό μοντέλο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS15.0. Αποτελέσματα. Οι μέσες τιμές του ICAM-2 στην ομάδα της τιμπολόνης ήταν 462,61±32,41 U/ml, 466,44±40,00 U/ml και 459,55±46,01 U/ml στους τρείς χρόνους παρακολούθησης αντίστοιχα, ενώ στην ομάδα των μαρτύρων 429,08±39,70 U/ml, 470,25±48,99 U/ml και 368,88±56,35 U/ml αντίστοιχα. Δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά. Οι μέσες τιμές της Ρ-σελεκτίνης στην ομάδα της τιμπολόνης ήταν 134,32±9,48 ng/ml, 125,06±9,25 ng/ml και 111,17±8,63 ng/ml στους τρείς χρόνους παρακολούθησης αντίστοιχα, ενώ στην ομάδα των μαρτύρων ήταν 107,69±11,62 ng/ml, 124,92±11,33 ng/ml και 108,04±10,54 ng/ml αντίστοιχα. Και εδώ δε βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά. Επίσης, δε διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στη χοληστερόλη, στην HDL, στην LDL, στα τριγλυκερίδια και στην ομοκυστεΐνη. Συμπέρασμα. Η τιμπολόνη δεν προκαλεί μεταβολή στην έκφραση των μορίων προσκόλλησης στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν επηρεάζει την ενδοθηλιακή λειτουργία, άρα φαίνεται να είναι ασφαλής η χορήγησή της ως προς το καρδιαγγειακό σύστημα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ενδοθηλιοπάθεια
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Εμμηνόπαυση, Θεραπεία ορμονών
Endothelial dysfunction
Menopause, Hormone therapy
Postmenopausal women
Κυτταρικά μόρια προσκόλλησης
Cell adhesion molecules

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)