δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ψηφιακές υπογραφές και παραγοντοποίηση ακεραίων
Digital signatures and integer factorization

Χατζηγεωργίου Αικατερίνη Ιωάννη

Up to 1976, cryptography’s main subject was to safely transport messages. In1976 Whitfield Diffie and Martin Hellman described a procedure, based on threealgorithms that would provide the means of signing an electronic message. Since1976, data integrity, authenticity and non-reputation became subjects ofcryptography as important as safe transport. In 1978 this procedure wasimplemented and became known as RSA, the first scheme that produces digitalsignatures. Since then many schemes have been developed by the scientificcommunity.This thesis is comprised of three chapters. The first chapter includes somemain theoretical prerequisites from number theory and algebra. The secondchapter is an introduction to the main notions of digital signatures, while in thethird chapter sixteen digital signature schemes are presented. The presentationof each scheme includes the full description of the three algorithms that isincorporates, some comments on its safety and an example. The appendixpresents the legislation concerning digital signatures.
Μέχρι το 1976 η κρυπτογραφία ήταν η επιστήμη που ασχολούνταν με τηνασφαλή μετάδοση μηνυμάτων. Το 1976 ωστόσο ο Whitfield Diffie και ο MartinHellman περιέγραψαν μία διαδικασία, αποτελούμενη από τρεις αλγόριθμους, ηοποία θα παρείχε την δυνατότητα υπογραφής ενός ηλεκτρονικού μηνύματος μετέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούνται τα προνόμια της χειρόγραφης υπογραφής.Έτσι η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα και η μη αποκήρυξη ενός μηνύματοςάρχισαν να αποτελούν πλέον ζητήματα της επιστήμης της κρυπτογραφίας εξίσουσημαντικά όπως και η ασφαλής μετάδοση. Το 1978 παρουσιάζεται για πρώτηφορά η υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας και γίνεται γνωστό με το όνομαRSA το πρώτο σχήμα που παράγει ψηφιακές υπογραφές. Από τότε μέχρι σήμεραέχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά σχήματα.Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι χωρισμένη σε τρία κεφάλαια. Στοπρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τηνάλγεβρα. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες τωνψηφιακών υπογραφών και στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δεκαέξι γνωστάσχήματα. Η παρουσίαση κάθε σχήματος περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή τωντριών αλγορίθμων που το συνθέτουν, σχόλια για την ασφάλεια του σχήματος καιένα παράδειγμα με μικρές παραμέτρους ώστε να γίνει πιο κατανοητός ο τρόποςλειτουργίας του. Το παράρτημα είναι αφιερωμένο στην νομοθεσία περί τωνψηφιακών υπογραφών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ασφάλεια
Επαλήθευση
Παραγοντοποίηση
Ψηφιακή υπογραφή
Verification
Αλγόριθμος
Security
Factorization
Algorithm
Digital signatures

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.