δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο J. Locke και η κριτική του Leibniz
J. Locke and the critique of W. Leibniza

Σαρηπανίδου, Μαρία Ιορδάνη

The text deals with the opinions of two philosophers, Locke and Leibniz, about the knowledge. Locke, as an empiricist, in his work „An Essay Concerning Human Understanding“ believes the mind is an unwritten map, a tabula rasa, and our ideas come from experience, that he distinguishes in Sensation and Reflection. The English philosopher deals also with the problem of substance, which for Locke is unclear and without a specific content. But Locke´s empiricism challenge the German philosopher Leibniz and he writes „New Essays on Human Understanding“, which contents his own thoughts about the knowledge. Leibniz maintains against Locke that the mind is the real source of knowleldge and our ideas and truths about the reality are innate. Also he believes that the soul is a simple and, for this reason, unsubstantial and immortal substance.
Η εργασία πραγματεύεται τις θέσεις δυο φιλοσόφων , του Locke και του Leibniz πάνω στο ζήτημα της γνώσης. Ο Locke, ως εκπρόσωπος του εμπειρισμού, στο έργο του Δοκίμιο για την ανθρώπινη Νόηση , θεωρεί πως ο νους είναι ένας άγραφος χάρτης, μια tabula rasa , και οι ιδέες μας προέρχονται από την εμπειρία, την οποία διακρίνει σε εξωτερική και εσωτερική. Ο άγγλος φιλόσοφος ασχολείται επιπλέον με το ζήτημα της ουσίας , η οποία πιστεύει πως είναι ασαφής και χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο εμπειρισμός όμως του Locke προκαλεί το γερμανό φιλόσοφο Leibniz, ο οποίος για να τον συμπληρώσει, γράφει το έργο νέα Δοκίμια για την ανθρώπινη νόηση το οποίο περιέχει τις δικές του απόψεις πάνω στο ζήτημα της γνώσης. Ισχυρίζεται ενάντια στον Locke ότι ο νους είναι η πραγματική πηγή της γνώσης και ολες οι ιδέες και οι αλήθειες που έχουμε για την πραγματικότητα είναι έμφυτες. Επιπλέον πιστεύει πως η ψυχή είναι μια απλή και γι αυτό αϋλη και αθάνατη ουσία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σωματικές και πνευματικές ουσίες
Γνώση και ιδέες
Αισθητηριακή αντίληψη
Energy
Physical and spiritual substances
Immateriality
Personal identity
Ενορατική γνώση
Αθανασία της ψυχής
Knowledge
Η έννοια του εγώ
Ideas

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.