The non parliamentary factors of the greek political system: army-monarchy 1958-1967

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
I fattori non parlamentari del sistema politico greco: esercito-monarcha 1958-1967
Οι μη κοινοβουλευτικοί παράγοντες του ελληνικού πολιτικού συστήματος: στρατός-μοναρχία 1958-1967
The non parliamentary factors of the greek political system: army-monarchy 1958-1967

Τριανταφύλλου, Μάριος Λουκά

One of the most important, if not the single most important consequence of the Greek Civil War (1946-1949), was the fact that actors like the Monarchy, the Army and the foreign Powers (mainly the United States of America), became fundamental axes of the Greek political system, and through their frequent and in many cases undisguised interventions, influenced its functioning significantly. This dissertation aims to demonstrate how, after the civil war and especially during the 1958-1967 period, the presence and the action of all these non-parliamentary nodes of political power, undermined the parliamentary regime in Greece. The description and analysis of the position of these actors in the political system and in the structure of political power in post civil war Greece is attempted through a brief account of their interventions during the 1950-1960 period, and mainly focuses on the role they played during the nine years from the elections of 1958 until the Coup of 21 April 1967, as it is shown in certain important events: the elections of October 1961, the resignation of Karamanlis' government in 1963, and certainly the political crisis of July 1965 with the known tragic consequences for Greece. The dissertation makes extensive use of the published diplomatic archives of the United States. These archives are also supplemented by other US diplomatic documents, which have been published, entirely or partially, in the relevant bibliography. In order to contextualize the material of the archives and to place it within its appropriate historical and political framework, apart from the existing bibliography (books and articles), the dissertation utilizes a variety of other sources such as newspapers, testimonies and interviews from persons who lived the above events very closely.
Μία από τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη συνέπεια του Εμφυλίου πολέμου, ήταν το γεγονός ότι παράγοντες, όπως το Στέμμα, ο Στρατός και οι ξένες δυνάμεις (κυρίως οι Αμερικανοί), απετέλεσαν βασικούς άξονες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, και μέσα από τις συνεχείς και σε πολλές περιπτώσεις απροκάλυπτες επεμβάσεις τους, επηρέαζαν τη λειτουργία του συνολικά. Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στο να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η παρουσία και δράση αυτών των μη κοινοβουλευτικών κέντρων εξουσίας, μετεμφυλιακά και ειδικά την περίοδο 1958-1967, υπονόμευσαν το κοινοβουλευτικό πολίτευμα στην Ελλάδα. Η περιγραφή και ανάλυση της θέσης των παραγόντων αυτών στο πολιτικό σύστημα και στη δομή εξουσίας της μετεμφυλιακής Ελλάδας γίνεται μέσα από μια σύντομη αναφορά στη δράση τους την δεκαετία 1950-1960, και επικεντρώνεται στον ρόλο που διαδραμάτισαν τα εννιά χρόνια από τις εκλογές του 1958 μέχρι το Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, όπως αυτός εκδηλώθηκε μέσα από ορισμένα σημαντικά γεγονότα: τις εκλογές του Οκτώβρη 1961, την παραίτηση της Κυβέρνησης Καραμανλή το 1963, και βέβαια την πολιτική κρίση του Ιουλίου του 1965 με τις τραγικές για τη χώρα συνέπειες. Τέλος, το παρόν πόνημα στηρίχτηκε σε έναν συνδυασμό πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Στην εργασία γίνεται εκτενής χρήση των δημοσιευμένων διπλωματικών αρχείων των ΗΠΑ. Τα δημοσιευμένα αρχεία συμπληρώθηκαν και από άλλα διπλωματικά έγγραφα των ΗΠΑ που έχουν δημοσιευτεί, εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει, σε άλλα έργα-μελέτες. Βέβαια, για να τοποθετηθεί το περιεχόμενο των αρχείων στο ιστορικό και πολιτικό του πλαίσιο, εκτός της υπάρχουσας βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας, αναγκαία ήταν και η χρήση άλλων πηγών (μαρτυρίες, εφημερίδες) καθώς και συνεντεύξεις από πρόσωπα που έζησαν εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ελλάδα Πολιτική Διακυβέρνηση
Μοναρχία
Constantine King of Greece or of Hellenes
Ελλάδα-Στρατός
Κωνσταντίνος Βασιλιάς της Ελλάδας
Monarchy
Greece Politics Government
Greece Army

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.