Η αρετή της δικαιοσύνης στο πλατωνικό και αριστοτελικό φιλοσοφικό σύστημα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The virtue of justice in platonic and aristotelian philosophical system
Η αρετή της δικαιοσύνης στο πλατωνικό και αριστοτελικό φιλοσοφικό σύστημα

Πασόη, Ελένη Αναστασίου

With this work I present the meaning of justice as virtue which was restoring by Plato and Aristotle to the Republic and Ethic Nicomacean correspondingly. Also, I explain and other meanings, contiguous or not, such as injustice, lawful and unlawful acts, just and unjust human, clemency. Nevertheless, my effective purpose is to demonstrate the diacronical meaning of aristotelian though about this matter with examples which are adapting to the simultaneous society and to bioethics.
Με την παρούσα εργασία σκοπό έχω να καταδείξω - χρησιμοποιώντας φυσικά το πρωτότυπο κείμενο της πλατωνικής Πολιτείας και των αριστοτελικών Ηθικών Νικομαχείων - τη σημασία που απέδιδε τόσο ο Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης στην Αρετή της δικαιοσύνης. Ωστόσο, μαζί με την εν λόγω έννοια αναλύονται και άλλες συναφείς ή αντίθετες, όπως η αδικία, οι δίκαιες και άδικες πράξεις, ο δίκαιος και ο άδικος άνθρωπος καθώς και η επιείκεια, την οποία εισάγει για πρώτη φορά ο Αριστοτέλης. Η πραγματική όμως πρόθεσή μου δεν είναι τόσο η ανάλυση και η παρουσίαση της έννοιας της δικαιοσύνης όσο η απόδειξη της διαχρονικότητας της αριστοτελικής σκέψης πάνω σε αυτό το ζήτημα μέσω παραδειγμάτων εφαρμογής της στη σύγχρονη κοινωνία και στη βιοηθική.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Divine judgement, Themis
Clemency (aristotelian meaning)
Δίκη, Θέμις
Lawful and unlawful acts
Επιείκεια (αριστοτελική σημασία)
Δίκαιος και άδικος άνθρωπος
Just and unjust human
Δίκαιο, Δικαιοσύνη
Δίκαιες και άδικες πράξεις
Justice and injustice

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.