Επίδραση της χρόνιας άσκησης στα επίπεδα των επιμέρους λιπαρών οξέων και πρωτεϊνών που συμμετέχουν στο μεταβολισμό των λιπιδίων σε ιστούς επιμύων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Effect of chronic exercise on the levels of individual fatty acids and proteins that participate in lipid metabolism
Επίδραση της χρόνιας άσκησης στα επίπεδα των επιμέρους λιπαρών οξέων και πρωτεϊνών που συμμετέχουν στο μεταβολισμό των λιπιδίων σε ιστούς επιμύων

Νικολαϊδης, Μιχάλης, Γ.

Studies addressing the effect of exercise on the fatty acid composition of animal tissues have been appearing in the literature at a rising rate. However, there is no consensus as to the effect of exercise. The purspose of this study was to shed some new light on this controversial topic, by examining the effects of long-term wheel running of rats on the fatty acid composition of phospholipids and triacylglycerols in serum, two skeleted muscles of different type, heart and liver. We found several significant differences between trained and untrained rats in the fatty acid profile of philospholipids and triacylglycerols in serum and all tissues except liver. In conclusion, long-term wheel running modified the fatty acid profile of phospholipids and triacylglycerols in rat saring skeletal muscle and heart, and could thus be considered as a modulator of their fatty acid composition
Οι μελέτες που εξετάζουν την επίδραση της άσκησης στη σύσταση σε λιπαρά οξέα των ιστών πειραματόζωων εμφανίζονται στη βιβλιογραφία με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό. Ωστόσο, δεν υπάρχει ομοφωνία αναφορικά με την επίδραση της άσκησης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσθέσει νέα δεδομένα στο θέμα, εξετάζοντας τις επιδράσεις της μακροχρόνιας άσκησης επιμύων στον τροχό, στη σύσταση σε λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων και των τριακυλογλυκερολών του ορού, δύο σκελετικών μυών διαφορετικού τύπου, της καρδιάς και του ήπατος. Βρήκα με πολλές σημαντικές διαφορές μεταξύ των προπονημένων και των απροπόνητων πειρατόζωων αναφορικά με το προφίλ λιπαρών οξέων των φωσφολιπιδίων και των τριακυλογλυκερολών στον ορό και σε όλους τους ιστούς εκτός από το ήπαρ. Συμπερασματικά, η μακροχρόνια άσκηση τροποποίησε το προφίλ λιπαρών οξέων των φωσφολιπιδίων και των τριακυλογλυκερολών του ορού, του σκελετικού μυός και της καρδιάς. Επομένως, μπορεί να θεωρείται τροποποιητής της σύστασης σε λιπαρά οξέα αυτών των ιστών

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Fatty acid composition
Wheel
Ασκηση, Φυσιολογικές απόψεις
Σύσταση λιπαρών οξέων
Τροχός
Βιοχημεία
Exercise, Physiological aspects
Biochemistry
Phospholipids
Φωσφολιπίδια
Triacylglycerols
Τριακυλογλυκερόλες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.