Σχέση της συγκέντρωσης της χοληστερόλης της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων με μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των αθηρωματικών πλακών ασθενών με στεφανιαία νόσο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Relationship between concentration of erythrocyte membrane cholesterol and characteristics of atheromatous plaques in patients with coronary artery disease
Σχέση της συγκέντρωσης της χοληστερόλης της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων με μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των αθηρωματικών πλακών ασθενών με στεφανιαία νόσο

Κοσκινάς, Κωνσταντίνος Χρήστου

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ της συγκέντρωσης της χοληστερόλης της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και του ολικού αθηρωματικού φορτίου των στεφανιαίων αρτηριών ασθενών με αγγειογραφικά σημαντική στεφανιαία νόσο.Τεκμηρίωση: Η ανίχνευση συστατικών των ερυθροκυτταρικών μεμβρανών στο λιπώδη πυρήνα αθηρωματικών πλακών έχουν ενισχύσει την πιθανολογούμενη συμμετοχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων στις διαδικασίες της αθηρογένεσης. Η νεοαγγειογένεση που χαρακτηρίζει τις προχωρημένες αθηρωματικές αλλοιώσεις και η αιμορραγία εντός των πλακών θεωρούνται οι βασικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων ο νεκρωτικός πυρήνας εμπλουτίζεται με λιπίδια των ερυθροκυττάρων.Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 27 άτομα (16 άρρενες), 10 ασθενείς με αγγειογραφικά σημαντική στεφανιαία νόσο και 17 μάρτυρες χωρίς κριτικές στενώσεις των στεφανιαίων από τον αγγειογραφικό έλεγχο. Η χοληστερόλη της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (CEM) απομονώθηκε και μετρήθηκε σε όλα τα άτομα του δείγματος. Στην υποομάδα των ασθενών πραγματοποιήθηκε ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS) και τρισδιάστατη ανασύνθεση των στεφανιαίων αγγείων, με σκοπό την πραγματοποίηση ογκομετρικών υπολογισμών και τη μέτρηση του ολικού όγκου του αθηρώματος.Αποτελέσματα:H συγκέντρωση της CEM προέκυψε ότι είναι σημαντικά υψηλότερη (p<0.01) στους ασθενείς σε σύγκριση με τους μάρτυρες (120.64 ± 48.48μg/ml έναντι 73.93 ± 7.65 μg/ml αντίστοιχα) και υψηλότερη (p<0.01) στους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε σύγκριση με εκείνους με σταθερή στηθάγχη (149.6±49.11μg/ml έναντι 77.2±6.43μg/ml). Η συγκέντρωση της CEM παρουσίασε σημαντική συσχέτιση με τον ολικό όγκο αθηρώματος (r=0.818, p<0.01) και με το εκατοστιαίο εμβαδόν πλάκας στο σημείο του αγγείου με το ελάχιστο εμβαδόν του αυλού (r=0.75, p<0.05). Σε μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης η CEM ήταν η μόνη μεταβλητή με προβλεπτική ικανότητα ως προς τον ολικό όγκο αθηρώματος που προσέγγιζε τη στατιστική σημαντικότητα (p=0.051).Συμπεράσματα: H παρούσα μελέτη αναδεικνύει για πρώτη φορά σημαντική σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης της χοληστερόλης της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και του αθηρωματικού φορτίου των στεφανιαίων αγγείων, υποδηλώνοντας πιθανή συνεισφορά των ερυθροκυττάρων στην επέκταση του λιπώδους πυρήνα των αθηρωματικών πλακών. Τα αποτελέσματα χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης από μεγαλύτερης κλίμακας μελέτες.
Objectives: The present study aimed to investigate the relationship between concentration of cholesterol of erythrocyte membranes (CEM) and coronary atheroma burden in patients with angiographically significant coronary artery disease.Background: The postulated contribution of red blood cells to atherogenesis is strengthened by the detection of constituents of erythrocyte membranes within the lipid core of atheromatous plaques. Neovascularization characterizing advanced atherosclerotic lesions and subsequent intraplaque hemorrhage are considered the basic mechanisms whereby the necrotic core is enriched with erythrocyte derived lipids.Methods: 27 consecutive subjects (16 male) undergoing coronary angiography were prospectively enrolled in the study; 10 patients with angiographically significant coronary artery disease and 17 controls without critical stenoses in angiography. Cholesterol of erythrocyte membranes was isolated and measured in all subjects. Intravascular ultrasound (IVUS) and three-dimensional reconstruction of coronary arteries was employed in the patients’ subgroup, and volumetric measurements including total atheroma volume were conducted.Results: CEM concentration was significantly (p<0.01) higher in patients compared to controls (120.64 ± 48.48μg/ml versus 73.93 ± 7.65 μg/ml respectively) and higher (p<0.01) in patients presenting with an acute coronary syndrome compared to stable angina patients (149.6±49.11μg/ml versus 77.2±6.43μg/ml). CEM concentration was significantly correlated to total atheroma volume (r=0.818, p<0.01) and to percent plaque area at the vessel site with minimal lumen area (r=0.75, p<0.05). In a multiple linear regression model, CEM was the only variable independently predicting total atheroma volume at a level reaching statistical significance (p=0.051).Conclusions: This is the first study to demonstrate a significant and independent correlation between cholesterol of erythrocytes membrane and the extent of coronary atherosclerotic disease burden, suggesting a possible role of erythrocyte membrane derived lipids in the expansion of atheromatous plaques. The results merit further validation by lager studies. 

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αθηροσκλήρωση
Στεφανιαία νόσος
Atherosclerosis
Ενδοαγγειακό υπερηχογράφημα (IVUS)
Intravascular ultrasound (IVUS)
Erythrocyte membrane cholesterol
Coronary Artery Disease
Χοληστερόλη μεμβράνης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.