Διερεύνηση της ανεπάρκειας "φυσιολογικών" βαλβίδων στα παιδιά: υπερηχογραφική μελέτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The prevalence of valvular regargitation in children with structurally normal hearts: a color Doppler echocardiographic study
Διερεύνηση της ανεπάρκειας "φυσιολογικών" βαλβίδων στα παιδιά: υπερηχογραφική μελέτη

Τζήμου, Ειρήνη Αθανασίου

To determine the frequency of "normal" valve regurgitation in the pediatric population (from birth to 14 years of age), the files of the 324 children with structurally normal hearts that were referred for echocardiographic and Doppler examination to the Ahepa and Papageorgiou pediatric cardiology departments from February 2007 to July 2007 were analyzed. Flow patterns across the four cardiac valves were examined by pulsed, continuous-wave and color Doppler imaging techniques. Regurgitation of one or more valves was detected in 108 (33.3%). Pulmonic regurgitation was the most frequently found and was detected in 71 (21.9%), followed by tricuspid in 66 (20.3%). Mitral regurgitation was detected in 13 (4%) whereas aortic only in 2 (0.6%). Regurgitation of one valve occurred in 73 (22.5%), two valves in 33 (10.2%) and three in 4 (1.2%). No patient was detected with regurgitation of all four valves. There was statistically significant difference in the pulmonic regurgitation in the two sexes (p=0.047<0.05) as boys had pulmonic regurgitation more frequently (26.3%) compared to the girls (17.2%). The prevalence of pulmonic and tricuspid regurgitation increased statistically significantly (p<0.001) from birth to the age of 9 years. In most cases, valvular regurgitation was trivial or mild.Trivial and mild valvular regurgitation of the pulmonic and tricuspid valve are relatively common in children with structurally normal hearts and these findings should not confuse and puzzle the pediatrician. Mitral and aortic regurgitation are rare. The possible pathologic cause of left sided valvular regurgitation should be carefully sought.
Για να καθορισθεί η συχνότητα της «φυσιολογικής» βαλβιδικής ανεπάρκειας στον παιδικό πληθυσμό (από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των 14 ετών), εξετάσθηκαν 324 παιδιά με ανατομικά φυσιολογική καρδιά που προσήλθαν για υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση στα παιδοκαρδιολογικά τμήματα των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2007. Χρησιμοποιήθηκαν παλμικό, συνεχές και έγχρωμο Doppler για την ανεύρεση και ανάλυση των βαλβιδικών ροών ανεπάρκειας. Ανεπάρκεια μιας ή περισσοτέρων βαλβίδων βρέθηκε σε 108 παιδιά (33,3%). Η ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας ήταν η συχνότερη και παρατηρήθηκε σε 71 παιδιά (21,9%) και ακολουθούσε η ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας σε 66 (20,3%), της μιτροειδούς σε 13 (4%) ενώ ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας παρατηρήθηκε μόνο σε 2 (0,6%). Ανεπάρκεια μιας βαλβίδας βρέθηκε σε 73 παιδιά (22,5%), δύο βαλβίδων σε 33 παιδιά (10,2%) και τριών βαλβίδων σε 4 παιδιά (1,2%). Σε κανένα παιδί δεν παρατηρήθηκε ανεπάρκεια και των τεσσάρων βαλβίδων. Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας ανάμεσα στα δύο φύλα (p=0,047<0,05) καθώς τα αγόρια εμφάνιζαν συχνότερα ανεπάρκεια της πνευμονικής (26,3%) σε σχέση με τα κορίτσια (17,2%). Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της συχνότητας της ανεπάρκειας της πνευμονικής και της τριγλώχινας βαλβίδας με την αύξηση της ηλικίας μέχρι την ηλικία των 9 ετών (p<0,001). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ανεπάρκειες ήταν αιμοδυναμικά ασήμαντες ή ήπιες.Οι αιμοδυναμικά ασήμαντες και ήπιες ανεπάρκειες της πνευμονικής και τριγλώχινας είναι σχετικά συχνές σε παιδιά με ανατομικά φυσιολογική καρδιά και δε θα πρέπει να προβληματίζουν τον παιδίατρο. Οι ανεπάρκειες της μιτροειδούς βαλβίδας και της αορτικής βαλβίδας είναι σπάνιες και σε ανεύρεσή τους θα πρέπει να αναζητείται προσεκτικά υποκείμενη παθολογική αιτία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παιδικός πληθυσμός
Ανατομικά φυσιολογική καρδιά
Children
Physiological valvural regurgitation
Φυσιολογική βαλβιδική ανεπάρκεια
Structurally normal heart

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.