Νομοθετικά πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Legislative frames of environmental education in primary education
Νομοθετικά πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τζήκας, Ιωάννης Δημητρίου

The systematic integration of environmental education in the educational system co-headed with the establishment of concrete rules and regulations. In the particular thesis, the presentation of basic legislation of environmental education is attempted, as well as the frame in which it was developed. Initially, the historical development of environmental education through the decisions of international meeting and deliberations is presented. What follows is the presentation of legislation in thematic units as well as the theoretical frame within which the environmental programs are applied. The thesis is completed with a line of proposals for the reorientation of environmental education.
Η συστηματική ένταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα συμπορεύτηκε με τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων και ρυθμίσεων. Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η παρουσίαση της βασικής νομοθεσίας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε αυτή. Αρχικά, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από τις αποφάσεις διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων. Ακολουθεί η παρουσίαση της νομοθεσίας σε θεματικές ενότητες και έπειτα, το θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια σειρά προτάσεων για τον επαναπροσανατολισμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Primary education
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Ιστορική αναδρομή
Legislation
Environmental education
Historical retrospection
Environmental programs
Νομοθεσία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)